course-details-portlet

SYT2300 - Faglig ledelse og tjenesteutvikling - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Klinisk kompetanse ved utførelse av selvstendig sykepleie til mennesker med sammensatte komplekse sykdomstilstander skal synliggjøres. I emnet skal studenten vise forståelse for problemstillinger knyttet til prioritering, ledelse og organisering på pasient- og tjenestenivå. Det inkluderer temaer som likeverd og medvirkning, kvalitet og sikkerhet i pasientforløp og -overganger, og i samhandling, konfliktløsning og teamutvikling i tverrprofesjonelle grupper. Emnet skal også gi erfaring i metoder for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, i sentrale lover og myndighetskrav på områdene helsetjeneste og arbeidsmiljø, og i kulturelle og globale problemstillinger knyttet til folkehelse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten:
-kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon
-utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid
-har kunnskap om helhetlige pasientforløp og samhandling i helsetjenesten
-kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

Ferdigheter
Studenten:
-anvender kunnskap om reaksjoner og symptomer på somatiske og psykiske helseutfordringer for å planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere behov for sykepleie
-planlegger og gjennomfører selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet
-organiserer og prioriterer oppgaver i sykepleietjenesten
-reflekterer over eksisterende rutiner og samhandling, og identifisere endringsbehov
-planlegger og gjennomfører målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere
-anvender kunnskap om konfliktløsning
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-planlegger og dokumenterer forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelbruk
-anvender teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
-anvender kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
-ivaretar (helhetlig) faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
-deltar i kontinuerlig forbedringsarbeid
-reflekterer over egne erfaringer i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn

Generell kompetanse
Studenten:
-arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
-har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen
-har kjennskap til beredskapsplaner for praksisstedet
-har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
-reflekterer og kritisk vurderer etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
-har innsikt i verdier og verdikonflikter
-identifiserer behov for innovasjon/forbedringsarbeid
-har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
-har forståelse for ulike system for samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering.
Refleksjon.
Tverrfaglig samarbeid.
Teamledelse.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Forventningsnotat

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
SYA/SYG/SYT2100
SYA/SYG/SYT2101
EXPH0400

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA2300 15.0 01.09.2020
SYG2300 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU