course-details-portlet

SYG3231 - Grunnleggende operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Kliniske studier. Studenten skal i første praksisperiode få kjennskap til operasjonssykepleierens ansvars – og funksjonsområde. Bli kjent i operasjonsavdelingen, med pasientmålgruppen, og de vanligste inngrepene som utføres. I første praksisperiode rettes fokus mot grunnleggende operasjonssykepleieferdigheter. Studenten skal bli fortrolig med operasjonssykepleierens terapeutiske ansvar og opparbeide ferdigheter i utøvelsen av dette.
- Funksjons og ansvarsområder
- Antiseptikk og aseptisk arbeidsmetode
- Hygiene og smittevern
- Kirurgisk hånddesinfeksjon
- Steril påkledning
- Leiring av operasjonspasienten
- Hypotermi
- Preoperativ huddesinfeksjon
- Steril oppdekking, organisering og instrumentering
- Tellerutiner
- Medisinsk teknisk utstyr
- Perioperativ sykepleie
- Dokumentasjon
- Teamarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Har kunnskaper om, og forståelse for operasjonssykepleierens arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper
- Har kunnskap om sentrale kliniske prosedyrer innen operasjonssykepleie
- Har kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
- Har kunnskap om relevant medisinsk teknisk utstyr benyttet på operasjonsavdelingen
- Har kunnskap om prosessering av sterilt gods og sterilsentralfunksjon
- Har kunnskap om anatomi og kirurgiske inngrep kirurgiske prinsipper og relevante inngrep
- har inngående kunnskap om hygiene og smittevern

Ferdigheter:
- Kan utfører grunnleggende operasjonssykepleie i sterilt utøvende funksjon og koordinerende funksjon under veiledning
- Kan forholde seg korrekt under veiledning til hygieniske prinsipper og smittevern
- Kan utføre helhetlig operasjonssykepleie i samhandling med veileder knyttet til observasjon, vurdering, planlegging og evaluering ovenfor operasjonspasienten
- Kan dokumentere og rapportere operasjonssykepleie under veiledning
- Kan samhandle i det kirurgiske teamet
- Kan kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasienten og pårørende

Generell kompetanse:
- Kan identifiserer, vurdere og drøfte relevante etiske og juridiske problemstillinger
- Kan utøve operasjonssykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
- Tar ansvar for å prøve egne ferdigheter i nye situasjoner, og nyttiggjøre seg veiledning
- Arbeider innen eget kompetansenivå
- Viser evne og vilje til samarbeid, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
- Kan bidra til kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig , individuelt arbeid
  • Praktisk test

Mer om vurdering

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSOS804P 15.0 01.09.2019
SYA3231 15.0 01.09.2019
SYT3231 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU