course-details-portlet

SYG3201 - Grunnleggende anestesisykepleie, kliniske studier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 9 uker

Faglig innhold

Faglig innhold:
Kliniske studier
- Studenten skal i første praksisperiode bli fortrolig med anestesisykepleiers ansvars – og funksjonsområde, operasjonspasienten, og den anestesiologiske virksomheten.
- Studenten skal kunne utføre grunnleggende anestesisykepleiefaglige ferdigheter, og bidra til gjennomføring av de vanligste anestesiformer i avdelingen. Hovedfokus for perioden er voksne pasienter i ASA gr 1 og 2 til de vanligste kirurgiske inngrep.
- Enfaglig og tverrfaglig teamarbeid
- Anestesiavdelings oppbygging og funksjon
- Kommunikasjon og varslingsrutiner i avdelingen
- Previsitt, forberedelse og mottak av pasient til operasjon og undersøkelse
- Luftveishåndtering: preoksygenering, fri luftvei, maskeventilering, supraglottiske luftveishjelpemidler og intubering. Leiring.
- Intravenøs kanylering og intravenøs væskebehandling
- De vanligste medikamenter brukt ved gjennomføring av anestesi til pasienter i ASA 1 – 2
- Prosedyrer, lokalanestetika, overvåking og sykepleie til pasienter i lokal- eller regionalanestesi ASA 1 – 2
- Observasjoner og monitorering pre-, per- og postoperativt
- Medisinsk teknisk utstyr
- Forebygging av komplikasjoner
- Håndtering av de vanligst forekommende komplikasjoner
- Prinsipper for leiring av pasient
- Dokumentasjon og rapportering
- Praktisk forberedelse, kontroll og bruk; anestesiapparat, monitoreringsutstyr, annet medisinsk teknisk utstyr
- Hygiene og opptreden på operasjonsstue
- Anestesisykepleierens funksjon
- Etisk og juridiske rammer, og forsvarlig praksis

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Det forventes at studenten:
- viser kunnskaper om, og forståelse for anestesisykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar
- har kunnskaper om anestesiavdelingens mest anvendte anestesiformer.
- har grunnleggende kunnskap om vurdering av luftveier og ulike metoder for sikring av luftvei
- har grunnleggende kunnskaper om, og kan anvende under veiledning, de vanligste medikamenter til både generell anestesi og regionalanestesi (vedlikehold).
- har grunnleggende kunnskap om, og forstår betydningen av previsitt til pasienter som skal ha anestesi
- har grunnleggende kunnskap om kliniske observasjoner ved gjennomføring av anestesi
- har kunnskap om hvilket utstyr og hvilke medikamenter som skal være i beredskap
- har kunnskap om operasjonspasientens ulike former for stress og mestringsmekanismer
- viser inngående kunnskap om smittevern og hygiene
- viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
- viser kunnskap om mest vanlige medisinsk tekniske utstyret benyttet ved anestesi
- viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av operasjonspasienten

Ferdigheter:
Studenten skal:
- selvstendig kunne planlegge, gjennomføre mottak og forberedelser til anestesi
- under veiledning aktivt delta i innledning, vedlikehold og avslutning av generell og regional anestesi
- ha gode ferdigheter i å etablere i.v. tilgang og gjennomføre i.v.-injeksjoner og infusjoner
- mestre de grunnleggende ferdigheter vedrørende kontroll, funksjonstesting og korrekt bruk av anestesiapparat og annet hyppig brukt medisinsk teknisk utstyr
- mestre de grunnleggende prinsipper ifb med pre-oksygenering, maskeventilering, og endotracheal intubasjon og larynxmaske.
- beherske grunnleggende monitorering, observasjon og vurdering pasienter i generell og regional anestesi
- under veiledning avgi rapport om pasientens tilstand og det aktuelle operasjons- og anestesiforløp
- delta i identifisering, forebygging og behandling av komplikasjoner

Generell kompetanse:
Studenten skal:
- vise vilje og evne til samarbeid og følger NSFs / ICNs yrkesetiske retningslinjer og reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
- identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
- utføre sitt arbeid med orden, nøyaktighet og punktlighet som bl.a. innbefatter å forholde seg korrekt til hygieniske prinsipper og adferd på operasjonsstuen
- forstå betydningen av preoperative spørsmål og undersøkelse ved mottak av pasienter som skal ha anestesi
- kunne kommunisere med pasienter og vise forståelse for pasientens spesielle situasjon
- har kjennskap til prinsipper bak og bruken av Trygg kirurgi
- ha gjort seg kjent med anestesiavdelingens akuttutstyr
- ha gjort seg kjent med rutiner for tilkalling av hjelp og med rutiner ved akuttsituasjoner
- være bevisst egne læringsbehov og være aktiv i egen læringsprosess

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier/veiledet praksis, ferdighetstrening/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid
  • Praktisk test

Mer om vurdering

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie (VASP).

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSAS804P 15.0 01.09.2019
SYA3201 15.0 01.09.2019
SYT3201 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU