course-details-portlet

SYG3107 - Prosjektplan

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
 • Systematisk kunnskapssammenstilling
 • Prosjektplanens elementer
 • Utvikling av plan for gjennomføring av forskningsprosjekt knyttet til problemstilling av relevans for klinisk sykepleie
 • Forskningsetisk søknad og personvern

Læringsutbytte

Etter å ha fullført SYG3107 skal studenten

Kunnskap

 • ha innsikt i betydningen av å planlegge et forskningsprosjekt
 • ha kunnskap om forskning innen klinisk sykepleie innen sitt fagområde
 • ha inngående kunnskap om alle elementer i oppbygningen av en prosjektplan
 • ha kunnskap om forskningsetisk søknad og personvern

Ferdigheter

 • kunne ta ansvar for planlegging av et forsknings- og utviklingsprosjekt under kvalifisert veiledning
 • kunne presentere en gjennomførbar prosjektplan som inneholder et grundig kunnskapsgrunnlag, velavgrenset hensikt og forskningsspørsmål, og hensiktsmessig metodevalg
 • kunne framstille prosjektplanen i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
 • kunne beskrive forskningsetiske implikasjoner
 • kunne anvende lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring

Generell kompetanse

 • være godt forberedt til å gjennomføre et masterprosjekt og fordype seg i valgt metode
 • kunne diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder
 • kunne ivareta etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning og gjøre avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning med undervisningsdager, seminarer og veiledning

 • Veiledning to timer med tildelt veileder
 • To seminarer:
  • Seminar 1 med fokus på hensikt, forskningsspørsmål og kunnskapssammenfatningen, og gjennomføres med respondentskap
  • Seminar 2 med fokus på metodevalg og forskningsetiske implikasjoner, og gjennomføres med respondentskap og opponentskap

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse på to seminarer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Deltagelse i to seminarer

Obligatorisk aktivitet er gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om forlengelse.

Vurdering - Oppgave

 • Oppgaven skal gjennomføres tilsvarende emnets varighet.
 • Prosjektplan kan være en individuell oppgave, eller skrives i gruppe av to studenter.
 • Retningslinjer for oppgaven publiseres i emnerommet i Blackboard
 • Hvis ikke prosjektplanen bestås, settes det en ny frist for innlevering av forbedret versjon

Forkunnskapskrav

 • Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som har opptak til master i klinisk sykepleie, eller til videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie.
 • MH3000 eller MH3005 (Innføring i forskningsmetode).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3107 7.5 HØST 2021
SYA3107 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
20.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU