course-details-portlet

SYG3100 - Prosjektplan

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

 • Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
 • Systematisk kunnskapssammenstilling
 • Prosjektplanens elementer
 • Utvikling av plan for gjennomføring av forskningsprosjekt knyttet til problemstilling av relevans for klinisk sykepleie
 • Forskningsetisk søknad og personvern

Læringsutbytte

Etter å ha fullført SYG3100 skal studenten

Kunnskap

 • ha innsikt i betydningen av å planlegge et forskningsprosjekt
 • ha kunnskap om forskning innen klinisk sykepleie innen sitt fagområde
 • ha inngående kunnskap om alle elementer i oppbygningen av en prosjektplan
 • ha kunnskap om forskningsetisk søknad og personvern

Ferdigheter

 • kunne ta ansvar for planlegging av et forsknings- og utviklingsprosjekt under kvalifisert veiledning
 • kunne presentere en gjennomførbar prosjektplan som inneholder et grundig kunnskapsgrunnlag, velavgrenset hensikt og forskningsspørsmål, og hensiktsmessig metodevalg
 • kunne framstille prosjektplanen i vitenskapelig form med godt språk og presise formuleringer
 • kunne beskrive forskningsetiske implikasjoner
 • kunne anvende lovverket om personvern i forhold til prosjektutvikling, datasamling og datalagring

Generell kompetanse

 • være godt forberedt til å gjennomføre et masterprosjekt og fordype seg i valgt metode
 • kunne diskutere utfordringer og strategier ved anvendelse av ulike forskningstilnærminger/metoder
 • kunne ivareta etiske hensyn og anvende regelverket som gjelder for egen forskning og gjøre avveininger om forskningsetiske spørsmål i helsefaglig forskning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning med undervisningsdager, seminarer og veiledning

 • Veiledning 2 timer med tildelt veileder
 • 2 seminarer. Seminar 1 med fokus på hensikt, forskningsspørsmål og kunnskapssammenfatningen, og gjennomføres med respondentskap. Seminar 2 med fokus på metodevalg og forskningsetiske implikasjoner, og gjennomføres med respondentskap og opponentskap

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i 2 seminarer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Deltagelse i to seminarer

Obligatorisk aktivitet er gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om forlengelse.

Vurdering - Oppgave

 • Oppgaven skal gjennomføres tilsvarende emnets varighet.
 • Oppgaven kan være en individuell oppgave, eller skrives i gruppe av to studenter
 • Retningslinjer for oppgaven publiseres i emnerommet i Blackboard
 • Hvis ikke prosjektplanen bestås, settes det en ny frist for innlevering av forbedret versjon

Forkunnskapskrav

 • Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som har opptak til master i klinisk sykepleie, eller til videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3100 7.5 HØST 2019
SYT3100 7.5 HØST 2019
SYA3500 7.5 HØST 2024
SYA3107 7.5 HØST 2024
SYG3500 7.5 HØST 2024
SYG3107 7.5 HØST 2024
SYT3500 7.5 HØST 2024
SYT3107 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU