course-details-portlet

SYG3023 - Legemiddelbehandling ved langvarige, kroniske og sammensatte lidelser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal bidra til inngående kunnskap om legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling, inklusiv legemidlenes effekter på pasientens sykdomstilstand og konsekvens for pasientens livskvalitet.

Emnet skal ha fokus på avanserte sykepleieres ansvar for forsvarlig legemiddelbruk og pasientsikkerhet i legemiddelbehandling, rettet mot brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 • Lover og forskrifter som regulerer legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling.
 • Farmakokinetiske- og farmakodynamiske prinsipper  

  • virkninger og bivirkninger av legemidler  
  • interaksjoner og ugunstige kombinasjoner av legemidler 
 • Legemiddelbruk hos brukere/pasienter i alle aldre med langvarige, kroniske og sammensatte lidelser med problemer knyttet til

  • multisykdom og generell funksjonssvikt
  • psykisk helse og rus
  • smertetilstander
 • Systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler 
 • Dokumentasjon og kvalitetssikring av legemiddelhåndtering 
 • Pasientsikkerhet og faglig forsvarlig yrkesutøvelse ved legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • ha inngående kunnskap om ledelse og kvalitetsforbedringsarbeid ved legemiddelhåndtering, herunder virksomhetsleders ansvar
 • ha bred kunnskap om polyfarmasi, interaksjoner, uhensiktsmessige kombinasjoner av legemidler og om byttbare legemidler
 • ha inngående kunnskap om legemiddelbehandling til brukere/pasienter i alle aldre med langvarige, kroniske og sammensatte lidelser knyttet til

  • multisykdom og generell funksjonssvikt
  • psykisk helse og rus
  • smertetilstander
 • ha inngående kunnskap om systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler 
 • ha inngående kunnskap om dokumentasjon og kvalitetssikring av legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • ha inngående kunnskap knyttet til forsvarlighet og pasientsikkerhet i legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling i et human factor -perspektiv
 • ha inngående kunnskap om tverrprofesjonelle teamarbeid ved legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling
 • ha bred kunnskap om samhandling med bruker/pasient, tverrfaglig samhandling og informasjonsutveksling om virkning og bivirkning av legemidler
 • ha inngående kunnskap om kulturen, strukturer og systemer som påvirker forsvarlighet og pasientsikkerhet ved legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling

Ferdigheter

 • håndtere legemidler i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • anvende kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske prinsipper i kartlegging og vurdering av pasienter/brukeres legemiddelbruk
 • kartlegge og kritisk vurdere virkninger, effekter og konsekvenser av pasientens/brukerens legemiddelbruk sett i et helhetlig helseperspektiv
 • anvende kunnskap om interaksjoner og uhensiktsmessige kombinasjoner av legemidler gjennom deltakelse i systematisk legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler
 • kartlegge legemiddelrelaterte problemer og/eller uhensiktsmessig og/eller uforsvarlig legemiddelbehandling hos pasienter/brukere med multisykdom og generell funksjonssvikt
 • kritisk vurdere medisinske og etiske forhold knyttet til legemiddelbehandling til pasienter/brukere med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus
 • ta ansvar for god smertelindring med legemidler til pasienter/brukere med langvarige, kroniske smerter i samarbeid med relevante fagpersoner i pasient-/brukerteamet
 • ta ansvar for god lindrende behandling med legemidler til pasienter/brukere i terminalfasen
 • ta ansvar for å dokumentere (og kvalitetssikre) legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling som sikrer at endringer, observasjoner og tiltak følges opp
 • være bevisst risiko for feilmedisinering og mestrer forsvarlig legemiddelhåndtering i stressede situasjoner
 • anvende teknologisk støtte ved usikkerhet knyttet til legemiddeladministrering og -behandling

Generell kompetanse

 • ha avansert forståelse av hvordan legemiddelbruk påvirker pasienters/brukeres totale helsetilstand og livskvalitet
 • ha avansert kompetanse knyttet til sykepleiers ansvar for å ivareta pasientsikkerheten hos pasient/bruker i forbindelse med legemiddelbehandling
 • ha avansert kompetanse knyttet til å vurdere etiske forhold knyttet til legemiddelbehandling
 • ha avansert kunnskap om bruk av kartleggingsverktøy og systemer som fremmer forsvarlig og trygg legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer, simulering/ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

 • Hospiteringspraksis
 • Skriftlig innlevering
 • Deltakelse i seminarer
 • Simulering

Mer om vurdering

Utsatt eksamen gjennomføres påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Forkunnskapskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3023 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU