course-details-portlet

SYG3005 - Fordypning i operasjonssykepleie og kirurgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Ansvars og funksjonsbeskrivelse

 

Hygiene og smittevern; antiseptikk og aseptikk, pasient og helsepersonell som smittemottaker

 

Sterilforsyning; prosessering av sterilt sirkulasjonsgods

 

Operasjonsavdelingen oppbygning; organisering, hygiene og ventilasjon

 

Forebyggende tiltak for å redusere risiko for komplikasjoner; trykk-/nerveskader og hypotermi.

 

Kirurgiske instrumenter, endoskoper og suturlære

Kontroll og telling av kirurgisk utstyr perioperativt

 

Ha kunnskap til kirurgisk anatomi go kirurgi relatert til: gynekologi, obstetrikk, urologi, gastroenterologi -, endokrinologi-, ortopedi-, thorax-, kar-, nevro, øre-nese-hals og øyekirurgi, rekonstruktiv kirurgi og invasiv behandling

 

Sårtilheling

 

Traumepasienten og HHLR

 

Organdonasjon

 

Beredskap

 

Innføring i anestesi grunntyper

 

Mottak og forberedelse av pasient og pårørende til kirurgisk behandling; Pasientforløp,

leiring til ulike inngrep, kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og eller kritisk sykdom

 

Forstå fenomenene i et livsløps-, kultur- og kjønnsperspektiv

 

Kommunikasjon i det samarbeidende team/ teamarbeid

 

Pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring

Etisk og juridisk ansvarlighet; dokumentasjon og rapportering

 

Preparatbehandling

Medisinsk teknisk utstyr; bruksområder, kontroll og vedlikehold

 

Strålevern og bruk av beskyttelsesutstyr

 

Stikkuhell; håndtering og melderutiner

 

Innovasjon og endringsprosesser

 

Kunnskapsbasert praksis; lese, vurdere og anvende oppdatert forskningsbasert kunnskap

 

Miljøperspektiv i operasjonsavdeling; økonomi og bærekraft

Læringsutbytte

Kunnskap:

Har inngående kunnskap om og forståelse for operasjonssykepleieres ansvar og funksjon

Har avansert kunnskap om ulike infeksjonsforebyggende tiltak som utføres i operasjonsavdelingen?

Har inngående kunnskap om forebygging av komplikasjoner i det perioperative forløpet

Har inngående kunnskap om pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring

i operasjonsavdelingen

Har inngående kunnskap om kirurgisk behandling og undersøkelser

Har inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske rammer for arbeid med pasientmålgruppen

Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som er alvorlig syke og deres pårørende.

Har inngående kunnskap om teamarbeid

Har kunnskap om pasientforløp

Har kunnskap om ulike former for stress og mestringsstrategier

Har inngående kunnskap om kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr

Har kunnskap om innovasjon og endringsprosesser og økonomiske rammer

 

Ferdigheter:

Kan analysere faglig problemstillinger for å forebygge komplikasjoner som kan oppstå hos operasjonspasienten

Kan analysere, vurdere og planlegge operasjonssykepleie til pasienter som krever kirurgisk behandling

Kan analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskapsbaserte begrunnelser for tiltak.

Kan identifisere faktorer som påvirker pasientsikkerhet

 

Generell kompetanse:

Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger

Har en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelsen

Har inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde

Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling

Forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/ simulering.Aktivitetene kan gjennomføres på tvers av campus og ABIO

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig , individuelt arbeid
  • Skriftlig , individuelt arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSOS8001 15.0 01.09.2019
SYA3005 15.0 01.09.2019
SYT3005 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.06.2021

Innlevering 17.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU