course-details-portlet

SYA3252 - Avansert klinisk sykepleie til akutt og kritisk syke

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Akutt og kritisk sykdom vil bli belyst ut fra et sykepleiefaglig perspektiv, og den avanserte sykepleiers funksjon, rolle og ansvar knyttet til behandling og omsorg til pasienter/klienter/brukere og deres pårørende vil bli inngående studert.

Sykepleie til kritisk syke ved ulike sykdomstilstander og faser i pasientforløpet:
-Hjerte- og karsykdommer
-Lungesykdommer
-Diabetes / endokrinologiske tilstander
-Sykdommer i nyre- og urinveier
-Sykdommer i mage- tarmsystemet
-Blodsykdommer
-Geriatriske sykdommer
-Nevrologiske tilstander
-Kirurgiske tilstander
-Multitraume
-Smerter og smertelindring ved akutt kritisk sykdom
-Ervervet hjerneorganisk skade (medisinsk og traumatisk)
-Kreftsykdommer
-Infeksjonssykdommer
-Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring/interkurrent sykdom

Akutte psykiske lidelser

Systematiske kliniske undersøkelser og vurderinger i spesialisthelsetjenesten

Kartleggingsverktøy og risikobedømming

Akutt og kritisk sykdom i et livsløps- og familieperspektiv

Akutt og kritisk sykdom i et flerkulturelt perspektiv

Pedagogiske og juridiske perspektiver ved kritisk sykdom

Informasjon og medvirkning ved kritisk sykdom

Mestringsstrategier og helsefremmende faktorer

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har
- avansert kunnskap om sykepleie til den akutt- kritisk syke
- forståelse for reaksjoner på akutt- og kritisk sykdom i et livsløpsperspektiv
- kunnskap om relevante etiske utfordringer for arbeid med kritisk syke
- inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
- bred kunnskap om utvikling av avansert klinisk kompetanse i akutte og kritiske pasientsituasjoner
- forståelse for kjønnsperspektivet i forhold til kritisk sykdom har kunnskap om omtenksom samhandling i pasientforløp

Ferdigheter

Kandidaten
- kan systematisk observere, overvåke og vurdere den kritisk syke og rapportere forsvarlig til andre fagpersoner i behandlingsteamet
- kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske situasjoner i og utenfor sykehus
- kan administrere og koordinere avansert medisinsk behandling
- har kompetanse i bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk-teknisk utstyr kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke pasienten, og sette i verk relevante tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten
- utøver individuelt tilpasset sykepleie med utgangspunkt i den kritisk sykes og pårørende sine ressurser og rettigheter
- har avansert kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
- har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke
- kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
- har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeidet med kritisk syke
- har avansert klinisk kompetanse knyttet til utvalgte, relevante pasientgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper, seminarer og erfaringsbasert refleksjon knyttet til situasjoner i klinikken og erfaringer med samarbeid i tverrprofesjonelle team

Helsefaglig simulering

Praksisstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i 2 seminarer
 • Godkjent 2 skriftlige arbeidskrav knyttet til utvalgte diagnoser
 • Simulering
 • Deltakelse i praktisk gjennomføring/øvelse i SKUV
 • Godkjent skriftlig arbeidskrav knyttet til praksiserfaringer
 • Praksisstudier, 80 timer

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen - 1 uke. 5000 ord (+/- 10%), der et pasientforløp eller pasientsituasjon skal redegjøres for og vurderes.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (VAKSP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i klinisk sykepleie, eller videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3252 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 02.10.2020

Innlevering 09.10.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 01.03.2021

Innlevering 08.03.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU