course-details-portlet

SYA3233 - Kompetent utøver av operasjonssykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Hovedmålet er at studenten i slutten av siste veiledet praksis har oppnådd kompetanse for å kunne møte pasientens og samfunnets behov for operasjonssykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve operasjonssykepleie innen alle ansvarsområdene: terapeutisk, pedagogisk, administrativt ansvar samt fagutvikling og forskning.
- Administrasjon og ledelse av operasjonssykepleien
- Teamarbeid
- Pasientsikkerhet
- Operasjonssykepleie til ulike pasienter grupper
- Traume og komplekse situasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Har avansert kunnskap til å kunne vurdere og iverksette tiltak ut fra pasientens totale situasjon i den perioperative fase
- Har avansert kunnskap om hygiene og smittevern
- Har avansert kunnskap om operasjonssykepleierens funksjons og ansvarsområde

Ferdigheter:
- Kan utføre helhetlig operasjonssykepleie på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis både sterilt utøvende og koordinerende funksjon til de vanligste inngrep og undersøkelser på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis
- Kan vurdere pasientforløpet med tanke på forbedring av operasjonssykepleien
- Kan planlegge, prioriterer og administrerer eget arbeid i relevant tempo
- Kan reflektere, vurdere og prioritere tiltak i forhold til hygieniske prinsipper
- Mestrer kontroll og bruk av det vanligste medisinsk/tekniske utstyret i avdelingen og kan iverksette sikkerhetstiltak
- Deltar aktivt som operasjonssykepleier ved uforutsette hendelser

Generell kompetanse:
- Bidrar til å etablere og vedlikeholde et miljø i avdelingen hvor pasient, pårørende og personale føler trygghet og trivsel
- Samarbeider målrettet i team og med ulike yrkesgrupper
- Har et verdigrunnlag som er nødvendig for å kunne møte operasjonspasientens behov for operasjonssykepleie
- Tar ansvar for pasient – og personalsikkerhet
- Bidrar til god ressursforvaltning
- Analyserer egen fagutøvelse og integrerer teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening/simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig , individuelt arbeid

Mer om vurdering

Se: Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i operasjonssykepleie (VOSP). SYT3232, SYG3232 eller SYA3232

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3233 15.0 01.09.2019
HSOS806P 15.0 01.09.2019
SYT3233 15.0 01.09.2019
SYG3223 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 01.10.2020

Innlevering 22.01.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU