course-details-portlet

SYA3223 - Kompetent utøver av intensivsykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Studenten skal videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse fra emnene «grunnleggende intensivsykepleie» og «medansvar i utøvelsen av intensivsykepleie» slik at han/hun med selvstendighet kan ivareta intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder.

Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte pasienten og samfunnets behov for intensivsykepleie. Studenten skal bidra til et faglig forsvarlig pasientforløp ved å utøve intensivsykepleie innen ansvarsområdene som ligger i funksjons- og ansvarsbeskrivelse for intensivsykepleier.

- Medisinsk teknisk utstyr
- Pre-, per- og postoperativ intensivsykepleie
- Intensivsykepleie til pasienter med svikt i vitale funksjoner og ved livets sluttfase
- Medikamentell behandling til intensivpasienten
- Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
- Dokumentasjon
- Etiske og juridiske utfordringer og forsvarlig praksis
- Pasientsikkerhet og teamarbeid
- AHLR, katastrofemedisin og førstehjelp
- Smittevern (hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer)
- Kunnskapsbasert praksis
- Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene
- Kirurgiske prinsipper, anestesiologi og intensivmedisin
- Komplikasjoner ved akutt- og/eller kritisk sykdom
- Pasient- og pårørende perspektivet

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten viser:
- avansert kunnskap om intensivsykepleierens ansvars- og funksjonsområde, etiske og juridiske rammer for pleie og behandling av intensivpasienten
- avansert kunnskap om de aktuelle medisinske- og kirurgiske tilstander og komplikasjoner hos pasienten
- avansert kunnskap om det vanlige medisinsktekniske utstyret som benyttes i aktuelle avdeling - avansert kunnskap om kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer innen intensivsykepleie
- avansert kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
- avansert kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
- avansert kunnskap om sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv
- avansert kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom - avansert kunnskap om akutt og kritisk sykdom, intensivsykepleie og intensivmedisinsk behandling i prioritering, planlegging og gjennomføring av intensivsykepleie
- avansert kunnskap om barn som pårørende til intensivpasienten
- kunnskap om ivaretagelse av barn og foreldre og deres erfaringer ved kritisk sykdom
- kunnskap om intensivmiljøets og rammefaktorenes påvirkning på pasient og helsepersonell
- inngående kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av intensivpasienten


Ferdigheter:

Studenten kan:
- planlegge og administrere eget arbeid og læresituasjoner
- delta i utøvelse av helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen
- observere, overvåke, prioritere og vurdere den akutt- og/eller kritisk syke pasienten, og iverksette relevante tiltak
- vise respekt og legger forholdene til rette for en verdig død når behandling ikke fører fram
- ta ansvar ved akutte situasjoner
- ta ansvar i identifisering og forebygging av komplikasjoner og ivaretar hygiene og smittevern
- vise ferdigheter i kommunikasjon og samhandling i behandlingsteamet
- viser ferdigheter i undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
- anvende gjeldende kvalitetssikringssystem og sentrale kliniske prosedyrer og retningslinjer i utøvelse av intensivsykepleie
- observere og tolke pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse
- bruk og kvalitetssikring av medisinskteknisk utstyr
- bidra til kontinuitet i pasientens behandling ved å dokumentere intensivsykepleie på en etisk og juridisk forsvarlig måte
- mestre selvstendig ansvar for den stabile intensivpasienten og medansvar for den ustabile intensivpasienten
- mestre å utøve helhetlig intensivsykepleie til pasientmålgruppen: dette omfatter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens respirasjon, sirkulasjon, bevissthet, ernæring og eliminasjon
- iverksette forordnet intensivmedisinsk behandling, tilrettelegge og assistere ved prosedyrer og behandling med økende grad av selvstendighet
- bruke adekvate og målrettede kommunikasjonsmetoder og forebygger stress hos pasient og pårørende i krise, utrygghet og sorg
- vise ferdigheter i å bedømme, prioritere og handle raskt og forsvarlig i akutte situasjoner og under mottak av intensivpasient
- ta ansvar til å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:

Studenten:
- tar ansvar for egen læring ved å ha en kritisk reflektert holdning til og analyserer egen fagutøvelse, integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis, samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
- vise evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
- samarbeide med egen yrkesgruppe og delta i tverrfaglig samarbeid.
- kjenne egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
- være bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
- oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
- identifisere og reflekterer over problemstillinger ved intensivpasienten og/eller intensivavdelingen ut fra yrkesetiske retningslinjer, funksjons- og ansvarsbeskrivelse, etiske og juridiske føringer
- imøtekommer pasient- og pårørendes rettigheter og krav til medbestemmelse
- bidra til et godt arbeidsmiljø
- er aktiv i søken etter forskningskunnskap og bidrar til faglig-, og forskningsetisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Kliniske studier / veiledet praksis, ferdighetstrening / simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Viser til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Master i klinisk sykepleie (MKLISP), eller videreutdanning i intensivsykepleie.

Følgende emner må være bestått: SYT3221, SYG3221 eller SYA3221, og
SYT3222, SYG3222 eller SYA3222.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3223 15.0 01.09.2019
HSIS806P 15.0 01.09.2019
SYT3223 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Praksis 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 07:00

Innlevering 08:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU