course-details-portlet

SYA3203 - Kompetent utøver av anestesisykepleie, kliniske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Studenten skal i denne praksisperiode ha inngående kjennskap til anestesisykepleierens ansvars – og funksjonsområde. Har inngående kjennskap til anestesi- og operasjonsavdelingen, med alle de aktuelle pasientmålgruppene, og hva de forskjellige inngrepene som utføres, krever av anestesi og peroperativ overvåking. I denne siste praksisperioden forventes stor grad av selvstendighet i utøvelsen av anestesisykepleie, og mestring av mottak og forberedelse av pasient, gjennomføring av anestesi, forebygging av komplikasjoner og avslutning av anestesi og overføring til postoperativ overvåkingsenhet.
Studenten skal ha opparbeidet et reflektert og modent forhold til egen og andres yrkesutøvelse, og bidra aktivt inn i det tverrfaglige teamet rundt pasienten.
Studenten skal i slutten av praksisperioden inneha handlingskompetanse for å møte pasienten og samfunnets behov for anestesisykepleie, i tråd med Norsk Standard for anestesi (2016)
- Pasienter med svikt i flere organsystem
- Avansert anestesiologiske behandlingsformer og overvåkningsutstyr
- Vanskelig luftvei
- Multitraumatiserte pasienter
- Donorpasienten
- Kvalitetssikringssystemer og rutiner
- Akuttanestesi
- Prehospital akuttmedisin

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at studenten:
- anvender kunnskap for å begrunne planlegging, gjennomføring og vurdering av anestesisykepleie og anestesiologiske tiltak til alle pasienter som har behov for anestesisykepleie og anestesi
- har inngående kunnskap og anestesisykepleiers funksjon i akutte situasjoner, og ved deltakelse i ulike team
- har inngående kunnskap om preanestetisk vurdering av luftvei, og håndtering av vanskelig luftvei.
- viser inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
- viser inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner
- har inngående kunnskap om, og anvender kunnskaper til å identifisere eksisterende og potensielle komplikasjoner

Ferdigheter:

Det forventes at studenten:
- mestre gjennomføringen av generell anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander samsvar med Norsk standard for anestesi og Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere, herunder blant annet:
- monitorering, observerasjon, identifisering og behandling av kliniske problemstillinger
- pre-oksygenering, maskeventilering og etablering og sikring av fri luftvei ved endotracheal intubasjon og supraglottiske luftveishjelpemidler
- identifisering av mulige vanskelige intubasjonsforhold og håndtering av uventet vanskelig luftvei
- ulike administrasjonsmåter (TIVA, TCI, lavflow osv) av intravenøse anestetika, inhalasjonsanestetika og nevromuskulære blokkere
- overvåking, monitorering og prosedyrer, blant annet sedasjon, og yter sykepleie til pasienter i lokal- og regionalanestesi i ASA 1–4 (5)
- administrasjon av lokalanestetika brukt i regionalanestesi
- bedømmer, prioriterer og handler raskt i akutte situasjoner
- ivaretar pasientens integritet og behov for informasjon, og evt. pårørendes behov for informasjon og trygghet
- kjenner til kontroll og korrekt bruk av medisinsk teknisk utstyr også utstyr som ikke er i daglig bruk

Generell kompetanse:

Det forventes at studenten:
- viser situasjonsbevissthet og har evne og vilje til å tilpasse seg hurtige omstillinger under en anestesi
- er bevisst egne holdninger og utøver omsorg i møtet med pasient og pårørende, og viser selvstendighet slik at pasient og pårørende opplever størst mulig grad av sikkerhet og trygghet
- er bevisst på forebygging av ulike komplikasjoner og registrerer og dokumenterer avvik og komplikasjoner
- kritisk vurderer når det er behov for assistanse fra annet anestesi personell
- tar ansvar ved akutte situasjoner
- kan drøfte (tverr-)faglige og etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagfeltets utfordringer og bidrar til faglig- og etisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid

Mer om vurdering

Viser til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved faktultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie. Følgende emner må være bestått: SYT3201 og SYT3202, eller SYA3201 og SYA3202, eller SYG3201 og SYG3202.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3203 15.0 01.09.2019
HSAS806P 15.0 01.09.2019
SYT3203 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Praksis 100/100

Innlevering 29.01.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU