course-details-portlet

SYA3022 - Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal bidra til bred kunnskap om pasientsikkerhet og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring rettet mot brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

 • Nasjonale forskrifter og regelverk
 • Metoder og verktøyer kvalitetsforbedringsarbeid
 • Pasient- og pårørendeerfaringer som grunnlag for kvalitetsforbedring
 • Kunnskapsbasert praksis som grunnlag for kvalitetsarbeid
 • Brukermedvirkning og tverrprofesjonelt samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasientsikkerhetstenkning
 • Teamarbeid
 • Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha kunnskap om nasjonale føringer og satsningsområder rettet mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • ha inngående kunnskap i å integrere arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i kommunale helse- og omsorgstjenester, og å bygge en kultur for organisatorisk læring
 • ha inngående kunnskap om å arbeide systematisk med planlegging, gjennomføring og evaluering av kvalitetsforbedringsarbeid
 • ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver på pasientsikkerhet

Ferdigheter

 • beskrive etiske, teoretiske og praktiske problemstillinger relatert til kvalitet og pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å kommunisere og samhandle effektivt i team
 • anvende sine kunnskaper til å planlegge, lede og utføre kvalitetsforbedringsarbeid

Generell kompetanse

 • kommunisere faglige problemstillinger og områder i tjenestene med risiko for uønskede hendelser med andre profesjoner, for å bidra til forsvarlige og kvalitative gode helsetjenester
 • ha inngående forståelse av viktigheten av å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring for å fremme kvaliteten på tjenesten og dermed bidra til god pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning.

Ressursforelesninger, individuelle studier, gruppearbeid, hospitering og seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Hospiteringspraksis
 • En skriftlig innlevering med obligatorisk veiledning
 • Deltakelse i oppgaveseminar med presentasjon av planlagt kvalitetsforbedringsprosjekt

Mer om vurdering

Eksamen i gruppe på to-tre personer.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen kan tas påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk allmennsykepleie (MAKALLMSP)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3022 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU