course-details-portlet

SYA3002 - Fordypning i anestesisykepleie og anestesiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

- Anestesisykepleiefagets historie, funksjons og ansvarsområde
- Juridiske rammer og etikk
- Preanestetisk vurdering av pasient
- Anestetika – intravenøse og inhalasjon
- Opprettholde frie luftveier, prosedyre og utstyr
- Ulike anestesiteknikker og former
- Anestesisykepleie og anestesiologi til spesielle pasientgrupper / ulike typer inngrep i hht Rammeplan (Pasienter med ulike tilleggssykdommer, Kar / thoraxkirurgi, Gastrokirurgi, Nevrokirurgi og hodeskader, Urologisk kirurgi, Ortopedisk kirurgi, Øre-, nese-, halskirurgi, Obstetrikk, gynekologisk kirurgi)
- Postoperativ overvåking
- Anestesisykepleie til ulike aldersgrupper
- Smertebehandling
- Medisinsk teknisk utstyr - bruksområder, kontroll, bruk og vedlikehold
- Hjerte- Lunge Redning (HHLR/AHLR)
- Komplikasjoner ved anestesi
- Prehospital vurdering og behandling
- Smittevern
- Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
- Pasientsikkerhet, kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring
- Innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser
- Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha
- inngående kunnskap om, og forståelse for anestesisykepleieres myndighets- og funksjonsområde
- inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske problemstillinger i klinisk praksis
- inngående kunnskap om anestetika, anestesisformer og –teknikker
- inngående kunnskap om preoperativ / preanestetisk risikovurdering (ASA klassifikasjon) og behandling
- inngående kunnskap om anestesisykepleie og anestesiologi til ulike pasientgrupper og ved ulike inngrep
- inngående kunnskap om kontroll, bruk og enkelt vedlikehold av medisinskteknisk utstyr i anestesiologisk og intensivmedisinsk virksomhet
- inngående kunnskap om smittevern i en operasjonsavdeling
- inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som skal til kirurgisk behandling, er alvorlig syke og deres pårørende
- tilstrekkelig kunnskap til å analysere faglig problemstillinger og foreslå tiltak
- tilstrekkelig kunnskap til å kunne forebygge anestesiologiske komplikasjoner
- tilstrekkelig kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser.

Ferdigheter:

Studenten skal:
- demonstrere ferdigheter i vurdering av preanestetisk risiko og foreslå aktuelle tiltak
- demonstrere grunnleggende ferdigheter i utøvelse av relevante praktiske prosedyrer og håndtering av aktuelt medisinsk-teknisk utstyr
- demonstrere grunnleggende ferdigheter i igangsetting, gjennomføring og avslutning ved alle typer anestesiformer
- analysere relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
- behersker medikamenttregening
- anvende sine faglige kunnskaper kritisk, og reflektere over egen faglig praksis
- anvende på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte kontroll, bruk og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Generell kompetanse:

Studenten skal:
- ivareta pasientperspektivet i omsorg og behandling
- kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
- dokumentere og utøve anestesisykepleie i tråd med gjeldende prosedyrer, retningslinjer og lovverk
- vise respekt for smittevernprosedyrer
- ha en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelsen
- ha inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktive læringsformer, ferdighetstrening/ simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig, individuelt arbeid 1
  • Skriftlig, individuelt arbeid 2

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på videreutdanning i anestesisykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG3002 15.0 01.09.2019
HSAS8001 15.0 01.09.2019
SYT3002 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 17.06.2021

Innlevering 17.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU