SY200315 - Sykepleie til ulike pasientgrupper - 4. semester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6,5 stp)

-Sykepleie til mennesker som bor hjemme
-Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser
-Sykepleie til mennesker i en rehabiliteringsprosess
-Sykepleie til mennesker med langvarig og alvorlig sykdom 
-Sykepleieren i samhandling og samarbeid med andre yrkesgrupper
-Sykepleie til barn og deres pårørende
-Sykepleie til døende pasienter
-Sykepleie til pårørende i ulike deler av helsetjenesten
-Sykepleie til mennesker med smerter
-Sentrale begrep i sykepleie - mestring

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (1 stp)
-Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode
-Forskningsetikk
-Anvendelse av aktuell sykepleieforskning i teoretiske oppgaver og i praksisstudier

Ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon over praksis (internpraksis) (2,5 stp)
-Ferdighetstrening i stell av kirurgiske sår
-Simulering som forberedelse til praksis
-Dokumentasjon
-Oksygenbehandling
-Sondeernæring

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Har kunnskap om relasjonens betydning i samhandling mellom pasient,pårørende og sykepleier
Har kunnskap om  sykepleie til pasienter med funksjonshemming,langvarig sykdom og psykisk lidelse
Har kunnskap om  sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende i ulike deler av helsetjenesten
Forstår pasienters og pårørendes rett til medvirkning
Forstår hvordan omgivelser, miljø og rammefaktorer påvirker pasientens helsetilstand
Har kunnskap om sykepleie til barn
Har kunnskap om sentrale forskningsmetoder og forskningsetikk innenfor sykepleievitenskap

Internpraksis: har kunnskapsgrunnlag til å kunne utføre aktuelle praktiske ferdigheter  

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Anvender kunnskapen om sentrale begrep i sykepleiefaget
Anvender kunnskap om sykepleie til pasienter med funksjonshemming, langvarig sykdom og psykisk lidelse
Anvender kunnskap om sykepleie til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende
Anvender kunnskap om sykepleie til barn
Analyserer, vurderer og anvender forskningsartikler i sykepleiefaget

Internpraksis: kan utføre aktuelle praktiske ferdigheter på en forsvarlig måte  

Læringsutbytte - Kompetanse:
Har kunnskap og kompetanse innen sykepleierens ansvar for sykepleiedokumentasjon og dokumentasjon av egen utført sykepleie
Forstår betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid og bruker sykepleierens yrkeskunnskap i dette samarbeidet
Forstår og samarbeider med pårørende og familier i ulike livssituasjoner
Har en kritisk reflekterende holdning til sykepleiepraksis og handler faglig, etisk og juridisk forsvarlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger. Temadager. Arbeid i grupper. Studentframlegg i større og mindre grupper. Selvstudier. Veiledning i gruppe. Simulering. 

 

Obligatoriske arbeidskrav:

  • Obligatoriske arbeidskrav skal være bestått før en kan framstille seg til eksamen.
  • Obligatorisk frammøte (minst 80% tilstedeværelse) før en kan framstille seg til eksamen kreves for ferdighetstrening/internpraksis, forberedelser og refleksjon over praksis. Hva som krever obligatorisk frammøte for det enkelte emne framgår av timeplanen
  • Godkjent deltakelse i gruppearbeid med framføring og innlevering av skriftlig besvarelse som må vurderes til bestått. Godkjent deltakelse i gruppearbeid og seminarer i psykisk helsearbeid.

 

Barnesykepleie

Godkjent deltagelse i gruppearbeid med simulering, fremføring, opponent-og respondent skap og innlevering av skriftlig besvarelse som må vurderes til bestått.

 

Arbeidskrav er gyldig i det året de er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave som inneholder ett arbeidskrav. Semesteroppgaven vil bli presentert av faglærer ved oppstart av 4. semester.
Utsatt eksamen:Dersom en student har fått karakteren F eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan samme semesteroppgave forbedres ved ny og utsatt eksamen neste semester. Det gis tilbud om en veiledningsavtale. Dersom studenten venter til neste ordinære eksamen må semesteroppgaven inneholde ny oppgave. Studenten er selv ansvarlig for å ta kontakt med faglærer for å få ny oppgave. Det gis tilbud om en veiledningsavtale.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Alle emner i 2.semester må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering
19.10.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.03.2018

Innlevering
23.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.