SY200215 - Sykepleie til ulike pasientgrupper - 3. semester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (6 stp)

Sykepleie til ulike pasientgrupper, med fokus på medisinsk og kirurgisk sykepleie:

 • Generell kirurgisk sykepleie
 • Sykepleie til pasienter med sykdom i hjerte, kar og thorax
 • Sykepleie til pasienter med hjerneslag
 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Sykepleie til pasienter med nyre- og urinveissykdommer
 • Sykepleie til pasienter med mage-/tarmsykdommer
 • Sykepleie til pasienter med gynekologiske sykdommer
 • Sykepleie til pasienter med ortopediske sykdommer
 • Sykepleie til pasienter med multitraume
 • Sykepleie til pasienter med kreftsykdommer
 • Sykepleie til pasienter med nevrologiske sykdommer

 

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (0,5 stp)

Kunnskapsbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater/vitenskapelige artikler i faglig arbeid.

 

Internpraksis (1,5 stp)

PVK/infusjoner, stomi, dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
ha kunnskap om medisinsk og kirurgisk sykepleie til pasienter i ulike deler av helsetjenesten.
ha kunnskap om medisinsk og kirurgisk sykepleie til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom i ulike deler av helsetjenesten
ha kunnskap om samhandling på tvers av faggrupper og -nivåer i helsetjenesten
ha kunnskap om anvendelse av forskningslitteratur i klinisk praksis
¿Internpraksis: ha kunnskapsgrunnlag til å kunne utføre aktuelle praktiske ferdigheter   

Læringsutbytte - Ferdigheter:
kan anvende kunnskap om medisinsk og kirurgisk sykepleie til pasienter som blir innlagt for utredning og behandling i ulike deler av helsetjenesten
kan anvende kunnskap om medisinsk og kirurgisk sykepleie til pasienter med alvorlig og livstruende sykdom i ulike deler av helsetjensten
kan anvende kunnskap om samhandling på tvers av faggrupper og -nivåer i helsetjenesten
arbeide kunnskapsbasert og bidrar til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten
¿ Internpraksis: kan utføre aktuelle praktiske ferdigheter på en forsvarlig måte   

Læringsutbytte - Kompetanse:
har en kritisk reflekterende holdning til sykepleiepraksis og handler faglig, etisk og juridisk forsvarlig.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, casearbeid i grupper med fremlegg, ferdighetstrening, simulering.   

 

Obligatoriske arbeidskrav:

For å kunne framstille seg for eksamen må følgende krav være oppfylt:

Casearbeid i gruppe med fremlegg. Caseoppgaven skal leveres inn og godkjennes.

Obligatorisk frammøte: Minst 80% tilstedeværelse i internpraksis/ferdighetstrening kreves for å kunne framstille seg til eksamen. Hva som krever obligatorisk frammøte for emnet, framgår av timeplanen.

 

Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen.Innholdet i eksamen vil være 50% kirurgisk sykepleie og 50% medisinsk sykepleie.Begge fagområdene må være bestått for å bestå eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Alle emner i 1.semester må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen. Emnet har studierettskrav. Det betyr at ement er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bahcelor i sykepleie, NTNU i Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 21.12.2017 09:00 Gymsal
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.