SY100215 - Geriatrisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget (2,0 stp)

 Sykepleie ved helsesvikt hos eldre

 Bevegelse og aktivitet i eldre år

 Sykepleie ved lungelidelser

 Sykepleie ved lidelser i sirkulasjonssystemet

 Sykepleie til mennesker med demenssykdom

 Sykepleie til mennesker med Diabetes Mellitus

 Å bo på sykehjem

 Åndelige og eksistensielle behov

 Sykepleie ved livets slutt

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (1,5 stp):Sentrale begreper i sykepleie:

Omsorg - Kari Martinsen omsorgfilosofi

Helse, sykdom og livskvalitet 

Sykepleieren som moralsk aktør

Sykepleierens yrkesetiske retningslinjer

Sykepleiens vitenskapteoretiske grunnlag, forskning og fagutvikling

Innføring i sentrale begrep i vitenskapsteori

Introduksjon til kvalitativ og kvantitativ metode

Litteratursøk for vitenskapelige artikler

Kunnskapsbasert praksis

Ferdighetstrening (internpraksis) 3,5 sp 
Intramuskulære injeksjoner 
Kateterisering av urinveiene
Venøse blodprøver
Kroniske sår
Simulering av case i geriatrisk sykepleie

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

       

ha kunnskap om klinisk observasjon, vurdering og relevante sykepleietiltak til mennesker med lidelser som inngår i emnet

ha kunnskap om geriatrisk sykepleie

ha kunnskap om personsentrert omsorg til personer med demens

ha forståelse for behov og utfordringer den eldre kan møte som beboer i sykehjem

ha forståelse for hvordan sykepleie til dødende mennesker kan gjennomføres i et sykehjem

ha kunnskap om Kari Martinsens omsorgfilosofi

ha kunnskap om sentrale begrep som inngår i emnet

ha kunnskap om dokumentasjon av sykepleie og metoder som fremmer kunnskapsbasert praksis

ha kunnskap om vitenskapteoretiske retninger og ulike tilnærminger til forskning

ha kunnskap om kjennetegn på, og oppbygging av vitenskapelige artikler

ha kunnskap om sykepleierens yrkesetiske retningslinjer

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne begrunne sykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis

kunne anvende sykepleieprosessen til å observere, identifisere, vurdere og iverksette sykepleietiltak i forhold til mennesker med lidelser som inngår i emnet

kunne anvende personsentrert omsorg i møte med personer med demens

vise evne til å anvende scenarier fra case og simulering til sin egen læring

kunne gjennomføre litteratursøk for å innhente forskningartikler

kan utføre aktuelle praktiske ferdigheter

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne diskutere hva som er faglig og etisk forsvarlig sykepleie til mennesker med ulike sykepleiebehov

være oppmerksom på sykepleierens ansvar som moralsk aktør

ha evne til kritisk refleksjon

være i stand til å gi tilbakemelding på medstudenters arbeidskrav

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, studentframlegg, litteratursøk i datalab, simulering, ferdighetstrening,selvstudium. 

Obligatoriske arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende krav være oppfylt:
Arbeidskrav knyttet til Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget må være godkjent.Arbeidskrav knyttet til Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag må være godkjent.Ferdighetstest må være bestått. Studenten har tre forsøk på å bestå testen.Arbeidskrav er gyldig i det året de er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen 4 timerNy og utsatt eksamen:Individuell skriftlig skoleeksamen 4 timer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 27.10.2017 09:00 B228
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.