SS100116 - Samfunnsvitenskapelige emner I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Psykologi (1,5 stp):
psykologiske begrep og teorier
krise, stress, konflikt og mestring
motivasjon- og helsepsykologi
personlighetsutvikling, utviklingspsykologi og selvbilde
holdninger og dannelse av holdninger

Sosiologi og sosialantropologi (1 stp):
makt, avmakt og motmakt
rolleteori
kultur og kommunikasjon i et flerkulturelt perspektiv

Kommunikasjon, ledelse og konfliktløsning (1,5 stp):
kommunikasjonsprosesser og kommunikasjonsferdigheter
gruppeprosesser og tverrprofesjonelt samarbeid

Helserett og helsepolitikk (1 stp):
forvaltningsnivå og forvaltningsrettslige prinsipper
lovgrunnlag
sykepleierens rolle og funksjoner i helsetjenesten
helsepolitiske reformer og utviklingstrekk
brukermedvirkning og samhandlingsprosesser

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Psykologi:
ha kunnskap om psykologiske teorier og begrep
ha kunnskap om menneskets psykologiske og psykososiale utvikling
kunne reflektere over hvordan holdninger påvirkewr handlinger i sykepleieutøvelse
kunne gjøre rede for menneskets reaksjon på krise, stress, konflikt og mestring

Sosiologi og sosialantropologi:
ha kunnskap om makt og rolleteori
ha grunnleggende kunnskap om kultur, kommunikasjon og samhandling i et flerkulturelt perspektiv

Kommunikasjon, ledelse og konfliktløsning:
ha kjennskap til ulike kommunikasjonsprosesser
ha kunnskap om grunnleggende prinsipp for god og målrettet kommunikasjon
ha kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid

Helsepolitikk og helserett:

kunne beskrive de norske forvaltningsnivåer og forvaltningsrettslige prinsipper
ha kjennskap til primærhelsetjenestens organisering, ledelse og hva profesjonell kompetanse kan være
kjenne til helsepolitiske reformer og utviklingstrekk
kunne gjøre rede for brukermedvirkning og samhandlingsprosesser i helsetjenesten

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Psykologi, kommunikasjon, ledelse og konfliktløsning:
kunne anvende ulike konfliktløsningsteorier
være forberedt til å anvende kommunikasjonsprosesser og kommunikasjonsferdigheter i praksisstudier
kunne samarbeide i grupper


Sosiologi og sosialantropologi:
kunne vise en reflekterende holdning til anvendelse av makt i praksisrelaterte situasjoner
kunne anvende grunnleggende teori om kultur, kommunikasjon og samhandling i et flerkulturelt perspektiv, i møte med pasienter og pårørende

Læringsutbytte - generell kompetanse:

Sosiologi og sosialantropologi
kan reflektere over kulturelle-, kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer i et flerkulturelt samfunn, og kunne møte disse på en konstruktiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudier

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av gruppearbeid i tverrprofesjonelt samarbeid. Arbeidskrav er gyldig det året de er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år).Dersom emnekoden endres gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 01.12.2017 09:00 G331 , G328A , G328B , 107 , A334 , A335 , Datalab C225
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 14.03.2018 09:00 A335 , Datalab C225
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 15.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.