SPL4911 - Masteroppgave i klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Masteroppgaven er en sentral del av studiet og utgjør et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et valgt spesialiseringsområde. Masteroppgaven skal basere seg på en systematisk undersøkelse i form av empirisk studie. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en fokuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål og der det legges vekt på at studenten deler erfaringer og bidrar til utvikling av medstudenters kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap
- har avansert kunnskap innenfor klinisk sykepleie og i et spesialisert avgrenset område
- har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metode innen sykepleie
- kan analysere problemstillinger innen kliniske fordypningsområder

Ferdigheter
- planlegger og gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid, under veiledning
- vurderer og forholder seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse til å strukturere og formulere resonnementer innen klinisk sykepleie
- identifiserer og begrunner forskningsetiske problemstillinger
- anvender relevante forskningsmetoder i vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
- bidrar til kunnskapsutvikling innenfor klinisk fordypningsområde
- kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid
- kommuniserer om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor klinisk sykepleie
- kommuniserer vitenskapelig arbeid på et stringent, språklig og logisk måte

Læringsformer og aktiviteter

Individuell-/Gruppeveiledning
Seminarer

Obligatoriske arbeidskrav:
- Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden. Muntlig presentasjon og forsvar av egen prosjektplan, forslag til analyse og utkast til masteroppgaven inngår. Opposisjon av annen students forskningsplan, analyse og utkast til masteroppgaven inngår.
- Individuell eller gruppeveiledning, 15 timer.
- Prosjektplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (REK, NSD).
- Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Dette dokumenteres etter gitte kriterier gjennom individuelle notater, som bekreftes skriftlig av veileder og medstudent.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter. Masteroppgavens omfang: Monografisk avhandling 16000 - 21000 ord

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Forkunnskapskrav

MKS4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 
eller MKS4002 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1
eller MKS4003 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2

I tillegg skal alle emner i Master i klinisk sykepleie være gjennomført og bestått før innlevering av masteroppgave.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.
Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning og metode

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
06.12.2017

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Semesteroppgave 100/100

Innlevering
30.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.