course-details-portlet

SP300517 - Internasjonale kliniske studier i sykepleie - 5. eller 6. semester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter i et internasjonalt perspektiv - 10 ukers veiledede praksisstudier i utlandet i spesialist- (medisinsk eller kirurgisk sykepleie) eller kommunehelstjenesten.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

Studenten har kunnskap om:
-kultursensitiv sykepleie
-sykepleierens rolle og ansvar i helsetjenesten i landet der de kliniske studiene finner sted
-helsefremming, helse, sykdom og behandling i et globalt perspektiv

Læringsutbytte - Ferdigheter

Studenten kan:

- vurdere, planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere faglig forsvarlig, helhetlig og kultursensitiv sykepleie til aktuelle pasientgrupper ved bruk av fag- og forskningslitteratur, brukerkunnskap, praktiske ferdigheter og erfaringer fra tidligere praksisstudier
- anvende kunnskap og forståelse som grunnlag for sykepleie til pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

Studenten:

- viser evne til refleksjon over faglige og etiske problemstillinger knyttet til sykepleie og helse i et internasjonalt perspektiv.
- viser evne til selvstendighet og tilpasning i nye kliniske omgivelser.
- arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie.

Læringsformer og aktiviteter

Klinisk internasjonal praksis. Veiledning. Refleksjon individuelt og i grupper. Individuelle, skriftlige oppgaver. Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Obligatoriske arbeidskrav: 90 % tilstedeværelse i praksisstudier. Deltatt på målsettingssamtale, midt- og sluttevaluering. Godkjent målsettings-, midt- og sluttevalueringsnotat. Godkjent refleksjonsoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Praksisemnet vurderes til bestått/ikke bestått. Det gjennomføres midt- og sluttvurdering.
Ved "mulig ikke bestått" og "ikke bestått" praksisemne skal studenten ha melding i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)".
For å bestå kreves:
- 90% studiedeltagelse i praksisemnet
- Godkjente arbeidskrav (se undervisningsplan for kliniske studier i sykepleie)
Ved ikke bestått praksisemne må hele emnet tas på nytt ved ordinært studiested (NTNU).
I henhold til "Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)" §5-10 har studenten adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Internasjonale kliniske studier i sykepleie 5. semester: Bestått alle emner fra 1., 2. og 3. semester. Bestått kliniske studier 4. semester.

Internasjonale kliniske studier i sykepleie 6. semester: Bestått alle emner fra 1., 2., 3. og 4. semester. Bestått kliniske studier 5. semester.

Kursmateriell

Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til enhver tid arbeider med.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021
Spesiell frist for melding til undervisning: 31.10.2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU