SP300517 - Internasjonale kliniske studier i sykepleie - 5. eller 6. semester

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter i et internasjonalt perspektiv - 10 ukers veiledede praksisstudier i utlandet i spesialist- (medisinsk eller kirurgisk sykepleie) eller kommunehelstjenesten.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

Studenten har kunnskap om:
-kultursensitiv sykepleie
-sykepleierens rolle og ansvar i helsetjenesten i landet der de kliniske studiene finner sted
-helsefremming, helse, sykdom og behandling i et globalt perspektiv

Læringsutbytte - Ferdigheter

Studenten kan:

- vurdere, planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere faglig forsvarlig, helhetlig og kultursensitiv sykepleie til aktuelle pasientgrupper ved bruk av fag- og forskningslitteratur, brukerkunnskap, praktiske ferdigheter og erfaringer fra tidligere praksisstudier
- anvende kunnskap og forståelse som grunnlag for sykepleie til pasienter på det aktuelle praksisstedet.

Læringsutbytte - Generell kompetanse

Studenten:

- viser evne til refleksjon over faglige og etiske problemstillinger knyttet til sykepleie og helse i et internasjonalt perspektiv.
- viser evne til selvstendighet og tilpasning i nye kliniske omgivelser.
- arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie.

Læringsformer og aktiviteter

Klinisk internasjonal praksis. Veiledning. Refleksjon individuelt og i grupper. Individuelle, skriftlige oppgaver. Tverrprofesjonell samarbeidslæring. Obligatoriske arbeidskrav: 90 % tilstedeværelse i praksisstudier. Deltatt på målsettingssamtale, midt- og sluttevaluering. Godkjent målsettings-, midt- og sluttevalueringsnotat. Godkjent refleksjonsoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Praksisstudieperioden vurderes til bestått / ikke bestått
Det gjennomføres midt- og sluttvurdering
Midtvurdering skal gjennomføres senest 3 uker før praksisstudieperiodens slutt. Ved tvil om at studenten vil kunne oppnå bestått praksisstudieperiode, skal studenten ha skriftlig melding i henhold til Rammeplan for Sykepleierutdanning (2008). Mer informasjon finnes i gjeldende Undervisningsplan for internasjonale kliniske studier.
Ved ikke bestått praksisstudieperiode kan studenten fremstille seg på nytt i neste ordinære semester, men da innenfor et av de ordinære praksisemnene (ikke internasjonalt), forutsatt ledige praksisstudieplasser.
Praksisstudiene foregår innenfor medisinsk eller kirurgisk sykepleie, evt. i kommunehelsetjenesten, avhengig av hva som passer inn i studentens studieløp.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

Internasjonale kliniske studier i sykepleie 5. semester: SY200215, SM200115, Bestått kliniske studier 4. semester.
Internasjonale kliniske studier i sykepleie 6. semester: SY200115, SY200315, Bestått kliniske studier 5. semester.

Emnet har studierettkrav. Det vil si at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Kursmateriell

Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til enhver tid arbeider med.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.