course-details-portlet

SOS3609 - Sosial interaksjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i og oversikt over sentrale perspektiver og aktuelle teorier relatert til sosial interaksjon. Bidrag fra Blumer, Garfinkel, Goffman, Strauss, Collins og Rawls er sentrale, og det legges vekt på en forståelse av hvordan innsiktene fra denne såkalte "mikrososiologiske" tradisjonen kan betraktes som generiske sosiologiske forestillinger om samfunn og samfunnsutvikling. Teorier fra sosialinteraksjonismen vil bli belyst ved kobling til nåtidige samfunnsfenomener. Aktiv studentdeltakelse skal bringe teorier og perspektiver nært studentenes egen hverdag. Semesteroppgaven skal gjøres gruppevis (med 3 studenter i hver gruppe) og presenteres som podcast (lydfil), som drøfter teoretiske bidrag eller utvikler en analyse av samfunnsfenomen med bruk av relevante teorier.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

* kjenne til sentrale teorier, diskusjoner og forskning om sosial interaksjon.

* kunne reflektere kritisk over disse teorienes relevans for samfunnsforståelse og -utvikling.

Ferdighetsmål - studenten skal:

* kunne benytte teorier om sosial interaksjon som analytisk redskap for forståelse av samfunnsfenomener og -problemer.

* utvikle og formidle slike teoriers relevans for forståelse av utviklingstrekk i dagens samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell skriftlig presentasjon presentert som blogginnlegg
  • Gruppevis muntlig framføring av kapittel/artikkel
  • Aktiv deltakelse i forelesninger/seminarer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Gruppevis semesteroppgave presentert som podcast (lydfil på maks 30 min.) og individuell muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan justere gruppevis gitt semesteroppgavekarakter med inntil ett trinn. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8530 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU