SOS3609 - Sosial interaksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i og oversikt over sentrale perspektiver og aktuelle teorier relatert til sosial interaksjon. Bidrag fra Blumer, Garfinkel, Goffman, Strauss, Collins og Rawls er sentrale, og det legges vekt på en forståelse av hvordan innsiktene fra denne såkalte "mikrososiologiske" tradisjonen kan betraktes som generiske sosiologiske forestillinger om samfunn og samfunnsutvikling. Teorier fra sosialinteraksjonismen vil bli belyst ved kobling til nåtidige samfunnsfenomener. Aktiv studentdeltakelse skal bringe teorier og perspektiver nært studentenes egen hverdag. Semesteroppgaven skal gjøres gruppevis (med 3 studenter i hver gruppe) og presenteres som podcast (lydfil), som drøfter teoretiske bidrag eller utvikler en analyse av samfunnsfenomen med bruk av relevante teorier.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal: - kjenne til sentrale teorier, diskusjoner og forskning om sosial interaksjon. - kunne reflektere kritisk over disse teorienes relevans for samfunnsforståelse og -utvikling. Ferdighetsmål - studentene skal kunne: - benytte teorier om sosial interaksjon som analytisk redskap for forståelse av samfunnsfenomener og -problemer. - utvikle og formidle slike teoriers relevans for forståelse av utviklingstrekk i dagens samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Vurderingsform: Gruppevis semesteroppgave presentert som podcast (lydfil på maks 30 min.) og individuell muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan justere gruppevis gitt semesteroppgavekarakter med inntil ett trinn.

Obligatoriske aktiviteter

  • Aktiv deltakelse i forelesninger/seminarer
  • Individuell skriftlig presentasjon presentert som blogginnlegg
  • Gruppevis muntlig framføring av kapittel/artikkel

Mer om vurdering

Vurderingsform: Gruppevis semesteroppgave presentert som podcast (lydfil på maks 30 min.) og individuell muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan justere gruppevis gitt semesteroppgavekarakter med inntil ett trinn. Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Dette gjelder både ved ny vurdering etter ikke bestått og ved forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8530 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.