SOS3601 - Fengselets sosiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset problematiserer sosiologiske kjernespørsmål som sosiale avvik, makt/avmakt og straff/disiplinering med fengselsinstistusjonen som empirisk utgangspunkt. Det gis en innføring til den fengselssoiologiske fagtradisjonen og forskjellige teoretiske perspektiver på fengslet som sosialt fenomen. Videre analyseres relasjonene mellom fengslet som en lukket, total institusjon og samfunnet utenfor. Her er sentrale perspektiver forskjellige teorier om sosial ulikhet (spesielt klasse, kjønn og etnisitet) og velferdsstat/medborgerskap (f.eks. rus og rehabilitering). Kurset kombinerer teoretiske analyser og studentenes egne empiriske undersøkelser, bl.a. gjennom faglig ekskursjoner til lokale fengselsinstitusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studentene skal ha
1: Teoretisk og empirisk kunnskap om fengselsinstitusjonen, både i et nasjonalt og internasjonlt perspektiv.
2: Forståelse for hvordan fengselinstitusjonen på forskjellige måter er relatert til storsamfunnet.
Ferdighetsmål – studenten skal kunne
1: Gjennomføre og presentere egne analyser av et aspekt ved fengselsinstitusjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forskjellige undervisningsaktiviteter (forelesninger, seminarer, presentasjoner, ekskursjoner og annet). Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8522 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.