course-details-portlet

SMF6001 - Innføring i logistikkledelse

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

 1. Logistikk prosesser og prinsipper;
 2. Logistikk strategi og planlegging;
 3. Hva er "Supply chain management" og hva er integrerte verdikjeder;
 4. Kundeservice og logistikk;
 5. Innkjøp og lager beslutninger;
 6. Logistikk-problemstillinger for produksjon og drift;
 7. Grunnleggende frakt og distribusjon;
 8. Produksjon og lager fasiliteter;
 9. Nye trender innenfor logistikk og hva de innebærer;
 10. Digitalisering, sirkulærøkonomi, grønn logistikk, retur logistikk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

Kunnskap: - kunne evaluere og forklare konseptet knyttet til logistikk ledelses i praksis og i en sektorspespsifikk relevant kontekst - kunne vise forståelse for logistikk prosesser og deres samhandlin - kunne forstå hvordan beslutninger i integrerte verdikjeder påvirker resultatet og selskapets konkurransefortrinn - forståelse for prisnipper og strategi som påvirker planlegging og ledelse av effektive logistikknettverk - kunne analysere styrker og svakheter ved forskjellige logistikkprosesser (f.eks. fasiliteter, transport, materialhåndtering, kundeservice)

Ferdigheter - kunne identifisere strategier som kan styrke forholdet mellom organisasjonen, deres leverandører, kunder og andre aktører for å skape bedre resultater - kunne identifisere utfordringer som påvirker logistikk ledelse og gi råd til ledelsen om hvordan håndtere utfordringene - kunne gjennomføre kost-nytte analyser relatert til beslutninger om insourcing/outsourcing av logstikkprosesser

Generell kompetanse: - kunne an gi råd til ledelse om logistikk konsepter, verktøy og systemer for å øke organisasjonens effektivitet med vekt på behov og praksis i olje-, gass- og leverandørindustrien i Norge.

Læringsformer og aktiviteter

Ett 7,5 studiepoengs-emne representeter normalt 250-280 timers studiearbeid som fordeles mellom 50 timer organisert undervisningsaktivitet og om lag 200-230 timer selvstudie, oppgaveløsning osv. Tre undervisningsvennlige case fra norsk olje- gass- og leverandørindustrien vil bli tildelt til studentene i begynnelsen av kurset samt noen case fra andre industrisektorer. Disse case utgjør grunnlaget for øvelsesdelen i emnet.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen 4 timer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, ved IØT (OKEVU)

Kursmateriell

Bø, Eirill, Grønland, Stein Erik, Jahre, Marianne (2017), Forsyningskjeder og logistikk, Bergen, Fagbokforlaget ISBN 9788245020120

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU