SMF3081F - Videregående metodekurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

DEL 1:
- Hva er en godt formulert problemstilling?- Sammenheng mellom problemstilling, valg av undersøkelsesmetode, valg av empiri og datakilder- Sammenheng mellom problemstilling, funn og konklusjoner fra undersøkelsenDEL 2: Bruk av kvalitative metoder vs kvantitative metoder- Hva er kvalitative og kvantitative data?- Kvalitative data og undersøkelsens design- Kvantitative data og undersøkelsens design- Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.- Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett- Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoderDEL 3: Bruk av statistikkprogram (SPSS)- Innledning og bruk av programvare SPSS- Deskriptiv statistikk- Normalfordeling, t-fordeling, chi-kvadratfordeling og F-fordeling- Hypoteser og hypotesetesting- T-tester og x2
-
kvadrattester med SPSS- Korrelasjon- Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode.- Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse- Regresjonsanalyse med anvendelser- Multippel lineær regresjonsmodell (Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS)- Kort innføring i logistisk regresjon (anvendelser med bruk av SPSS)- Kort om faktoranalyse og spesielt om tolkning av Cronbach-alpha fra SPSS.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha følgende kunnskaper og ferdigheter:Kunnskap:
- Forstå hvordan man bygger en god forskningsdesign, gitt en problemstilling- Forstå  hvilke type metoder som passer til ulike typer problemstillinger- Kunne bruke standard statistiske verktøy for å analysere kvantitative dataFerdigheter:
- Lage en god forskningsdesign- Bruke statistikkprogrammet SPSS- Tolke resultater fra kjøringer i SPSS statistikkprogrammetGenerell kompetanse
- ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse- ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak en god analytisk design- ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring

Utfyllende informasjon:

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Obligatoriske arbeidskrav:

En obligatorisk innlevering med innleverings frist om lag medio oktober. Læreren oppfordrer til samarbeid om oppgaveskrivingen - ideelt er et samarbeid mellom to eller tre nettstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk

Kursmateriell

- Johannessen A., L. Christoffersen og Per Arne Tufte (2011). Forskningsmetode for Økonomisk-administrative fag
. Abstrakt forlag. 3. utgave.- Hammervold R. (2012). En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariat statistikk
. Tapir. ISBN: 9788251928847(eller Field A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics. 4th Edition
. Sage, for de som er interessert i mer avansert bruk av statistiske metoder i SPSS).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.12.2017 09:00 C025 - underetg. , Universitetet i Agder , B213 - 2.etg. , A061, eksamensrom U-etg. A-bygg , Bergen , Norsk Støtte Utland
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.