SMF2271 - Produktuvikling, form og konsept

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Idéutvikling og visualisering

Produktanalyse og redesign

Konsept, formalestetikk og uttrykk

Bruksfunksjon og ergonomi

Forslag til produktfordeler/produktforbedringer

Utforming av 3-dimensjonale modeller til industriprodukter

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap:

ha grunnleggende kunnskaper om produktutvikling med vektlegging av estetikk, bruksfunksjon og ergonomi.

ha grunnleggende kunnskaper om fagområdets egenart og plass i samfunnet.
ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metode innenfor fagområdet.

Ferdigheter:

kunne anvende kunnskap om formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges.

kunne anvende metoder for bruker- og målgruppestyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.

kunne analysere produktets formalestetikk

kunne visualisere en ideutviklingsprosess i samsvar med et valgt konsept

kunne lage tredimensjonale modeller; mock-ups og 3-d utskrifter av eget produkt
kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Essay|Forelesninger|Prosjektarbeid|Veiledning

 

Utfyllende informasjon:

Skriftlig introduksjonsoppgave med fokus på bruk av relevant faglitteratur om selvvalgt emne. Forelsesninger med påfølgende øvinger. Prosjektarbeid. Øvinger under veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er krav om 80% oppmøte til forelesninger og deltakelse i øvinger. Godkjent fravær krever sykmelding som leveres i Studenttorget.

Innlevering av ett essay med utgangspunkt i relevant faglitteratur

Innlevering og presentasjon av en oppgave i formutvikling

Innlevering og presentasjon av en Formveileder og Formkonsept

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Er de obligatoriske arbeidskravene godkjent, kan kandidaten søke om å få dette godkjent ved neste gjennomføring. Studenten kan da levere inn ny prosjektoppgave i form av rapport med 3D-visualisering og gjennomføre ny muntlig framføring ved neste ordinære gjennomføring av emnet.Dersom obligatoriske arbeidskrav ikke er godkjent må emnet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling.

 

Vurderingsformer:

Karakter settes ut fra en samlet vurdering basert på:

et prosjektarbeid i form av rapport som skrives etter IMRoD-modellen.

3-d visualisering av prosess og produkt

muntlig framføring av prosjektet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)

Forkunnskapskrav

SMF1321 Analytisk tegning, form, farge

Kursmateriell

Obligatorisk:

Farstad, Per 2007. Industridesign

, Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0I tillegg kommer bruk av 3-d printer og utskrift av 3-d modell som utgjør utgift på inntil kr 200,- per student.

Valgfritt:

Norsk Designråd, 2010, Innovating with people, the business of inclusive design, ISBN 978-82-991852-2-6

Bjarki Hallgrimsson, 2012, Prototyping and modelmaking for product design, Laurence King Publishing, ISBN 13: 978 1 85669 876 4

Karl Aspelund, 2015, The Design Process, 3rd edition, Fairchild Books, Bloomsbury Publishing Icn. ISBN  978160901838

Don Norman, 2013,The design of everyday things, Basic Books,ISBN 978-0-465-05065-9(pbk.)

Alex Milton & Paul Rodgers, Research methods for product designers, Portfolio Skills, Laurence King Publishing, ISBN 978 178067 302 8

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.