SMF1301F - Bedrifts- og forretningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Innledning: Et grunnlag for god ledelse

Etikk, bærekraft og samfunnsansvar

Ledelse: En referanseramme

Ledelsesteorier: Inspirasjonskilder i ledelse

Ideologisk ledelse: Lederen som ideolog (misjonær, politiker, meningsdanner og forretningsutvikler)

Strategisk ledelse: Lederen som strateg (markedsplasserer og markedsfører)

Administrativ ledelse: Lederen som sosial arkitekt (organisator, koordinator, økonom og jurist)

Operativ ledelse: Lederen som trener (coach, pådriver og teamutvikler)

Selvledelse: Å utvikle seg selv (coach)

Dilemmaer ved ledelse: Paradokser, barrierer og motsetninger

Suksessfaktorer og fallgruver ved ledelse

Læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder og stadige endringer i kundenes behov. Emnet er grunnleggende for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse av hvordan bedrifter fungerer i markeder med vekslende rammebetingelser. Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper

Kjenne til grunnleggende systemer og tilhørende funksjoner nødvendig for at bedriften skal fungere og dermed overleve på lang sikt.

Oversikt over næringslivets vekslende rammebetingelser og interessenters ulike behov.

Forstå og erkjenne bedriftens strategiske og markedsmessige forankring.

Erkjenne bedrifters etiske samfunnsansvar, og se forretningsdrift i lys av bærekraftsteorier

 

Ferdigheter:

Velge ut og søke etter grunnleggende opplysninger for å utøve enkle økonomi- og ledelsesaktiviteter.

Utøve kritisk selvstendig tenkning.

 

Generell kompetanse:

Breddeforståelse innen det økonomiskadministrative fagfelt. Dybdeforståelsen kommer i parallelle og etterfølgende emner i studiet.

Forstå bedriftens funksjoner, prosesser og systemer der ledelsessystemet er det overordende.

Se lederes og egen fremtidig rolle i bedriften, herunder tilhørende kompetansebehov.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert Læring|Obligatoriske oppgaver|Oppgaveløsning|Veiledning

Bedriftsbesøk der studentene har ansvaret for gjennomføring.

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling ved start av studiet.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor forelesninger og/eller veiledning gjøres tilgjengelig.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Studentinitierte, planlagte og gjennomførte bedriftsbesøk med intervju av tre ledere i bedrifter.

De intervjuede ledere skal ha ulike arbeidsfunksjoner, oppgaver, stillinger og nivåer.

Innlevering av skriftlig rapport fra intervjuene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt skriftlig eksamen i august

Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Morten Emil Berg: "Ledelse, verktøy og virkemidler", Universitetsforlaget, 3. utgave, ISBN 978-82-15-01423-4.

Egen bok eller artikkelsamling i etikk.

Øvingsoppgaver.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1301 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00 KJL1 , A153, 1.etg. , A146, 1.etg. , Narvik , Folkeuniversitetet Midt-Norge , Stavanger
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.