SMF1212F - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Prosjektmodeller

begreper og type prosjekter

Etablering, organisering og ledelse

bemanning, ledelsesmodeller

roller for prosektleder og -medarbeidere

samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet

analyse, målformulering

ideskisser og problemløsning

gjennomføring og implementering

testing og godkjenning

Planlegging og oppfølging

Tid, aktivitet og ressursplanlegging

Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging

Kvalitetskontroll

Økonomi, budsjett og kalkyler

Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen

Kreative tankeprosesser, idéutvikling

Problemdefinisjon og formulering

Idéstimulerende teknikker- Brainstorming

Entreprenørskap og innovasjon

Bærekraft og prosjektledelse

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi

Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter

Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter

Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv

Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil gjennomføres som et nettbasert studieløp.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

To cases må være godkjent for å ta eksamen

Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav
  • Idelab

Mer om vurdering

Ingen egen kontinuasjon, emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
01.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.