course-details-portlet

SKOLE6264 - Underveisvurdering i engelsk på barnetrinnet

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir inngående kunnskap om vurdering av elevers språkutvikling, både muntlig og skriftlig, samt tilpassing av lese- og skriveopplæringen. Dette innebærer bruk av forskjellige vurderingsformer (inkludert nasjonale prøver og kartleggingsverktøy) i den videre opplæringen i engelskfaget på mellomtrinnet, for å legge til rette for elevers overgang til ungdomstrinnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om vurdering av elevers språkutvikling i engelsk
 • inngående kunnskap om ulike vurderingsformer i engelskfaget på barnetrinnet
 • avansert kunnskap om tilpasset opplæring i engelskfaget på barnetrinnet

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke underveisvurdering og tilpasset opplæring i engelskfaget på en selvstendig måte
 • anvende ulike vurderingsteorier og metoder for å analysere og kritisk vurdere elevers lese og skriveferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere teoribasert over vurdering av elevers språkutvikling gjennom barnetrinnet og i overgangen til ungdomsskolen
 • systematisk undersøke, utvikle og evaluere vurderingspraksis i engelskfaget, både selvstendig og sammen med andre

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har tre samlinger på campus i løpet av semesteret. Mellom samlingene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltakelse på læringsplattform. Undervisningen vil inneholde forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, praktiske læringsaktiviteter, muntlige presentasjoner og skriftlig arbeid. Det jobbes også kontinuerlig med deltakernes akademiske ferdigheter, både skriftlig og muntlig.

Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk, og det forventes at deltakerne bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 selvstendig skriftlig oppgave
 • 1 individuell muntlig presentasjon
 • Inntil 4 læringsaktiviteter

De obligatoriske læringsaktivitetene vil være både skriftlige, muntlige og/eller digitale, og foregår både i og utenfor samlingene. Nærmere informasjon knyttet til arbeidskravene vil gis på læringsplattformen. Alle de obligatoriske arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell hjemmeeksamen

Hjemmeeksamenen består av to deler. I den første delen skal kandidatene skrive en akademisk fagtekst (mellom 2 000 og 2 500 ord, referanseliste ikke medregnet) hvor de bruker ulike vurderingsteorier, metoder og verktøy for å evaluere elevers lese og/eller skriveutvikling i engelsk. I den andre delen skal kandidatene lage en kort refleksjonsvideo (med nøyaktig lengde på 10 minutter) hvor de a) viser hvordan de vurderte elevenes arbeid i fagteksten, og b) diskuterer og reflekterer valgene de gjorde i den akademiske fagteksten. Begge deler av eksamen skal lastes opp i et passende filformat (PDF og MP4/AVI) i Inspera Assessment.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F) og teller 100% av samlet karakter i emnet

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i engelsk, 1.-7. trinn (KLSENG-1-7)
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet og kandidaten må ha minst 60 stp i engelsk. I tillegg kreves minst 3 års praksis i engelskundervisning i grunnskolen (årstrinn 1-7).

Kandidater som innvilges studieplass, må være i arbeid som engelsklærer i studieperioden.

Kursmateriell

Semesterplan og pensumliste vil bli lagt ut på den digitale læringsplattformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU