course-details-portlet

SKOLE6233 - Oppgavedesign og matematikklærerens roller (11.-13. trinn)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet tar opp en metodologi for design av oppgaver og matematikkundervisning, der den matematiske målkunnskapen spiller en avgjørende rolle. Studentene skal lære å designe oppgaver til bruk i undervisningen, slik at oppgavene blir egnet til å fremme læring på en måte som gir elevene innsikt i og forståelse for den matematiske kunnskapen de utvikler. Studentene skal kunne gå fra en idé om en egnet aktivitet til et veldesignet undervisningsopplegg der elevene selv skal oppdage sammenhenger og løsninger, og bruke tidligere ervervede kunnskaper til å løse nye faglige utfordringer gjennom samarbeid og diskusjon med medelever.

Et sentralt tema vil være prinsipper for design av slike oppgaver, og hvordan disse prinsippene medfører ulike roller for læreren i undervisningssituasjonen. Studentene skal bruke disse prinsippene og teori fra studiet til å designe, implementere og analysere en undervisningssituasjon på egen skole, der matematikkoppgaver er integrert i en meningsfylt sammenheng. Dette vil videre være et verktøy i veiledning av kolleger med tanke på design av oppgaver og undervisning i matematikk.

Den matematiske kunnskapen som legges til grunn i emnet tilpasses den videregående skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om begrepene didaktisk situasjon, adidaktisk situasjon, miljø og didaktisk kontrakt i betydningen disse har i teorien for didaktiske situasjoner i matematikk
 • inngående kunnskap om lærerens ulike roller i matematikkundervisningen
 • kunnskap om ulike faser i en didaktisk situasjon og deres betydning for den matematiske kunnskapens progresjon

Ferdighet

Kandidaten kan

 • gjøre en epistemologisk og didaktisk analyse av en matematisk kunnskap
 • designe en didaktisk situasjon slik at den inneholder et problem som kan løses ved å bruke en tilsiktet matematisk kunnskap
 • designe et miljø som gir tilbakemelding til elevene om deres respons er hensiktsmessig eller ikke i forhold til målkunnskapen
 • implementere en didaktisk situasjon i eget klasserom, og veilede kolleger som skal gjøre det samme i sine klasserom

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • vurdere og tilpasse didaktiske variabler som er bestemmende for utviklingen av en tilsiktet matematisk kunnskap
 • lede utviklingen av en adidaktisk situasjon og institusjonalisere den situerte kunnskapen som utvikles av elevene
 • gjøre en sammenliknende analyse av det som var intensjonen med en didaktisk situasjon (a priori analyse) og det som faktisk skjedde (a posteriori analyse)

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med tre samlinger i Trondheim. Emnet tas samtidig med første del av emnet Matematisk modellering og IKT i matematikkundervisningen (11.-13. trinn) (15 stp). I emnet brukes Blackboard som læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidsoppdrag
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Mellom hver samling vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag som blant annet vil være knyttet til arbeid med elever og kolleger på egen skole. Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn (KLSMA8-13)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Emnet er en del av studietilbudet Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk 8.-13. trinn, og kan ikke tas som et enkeltstående emne, men må inngå i det helhetlige studietilbudet på 60 studiepoeng. Deltakerne rekrutteres gjennom Utdanningsdirektoratet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA3061 2.0 VÅR 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikkdidaktikk
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU