course-details-portlet

SKOLE6232 - Matematisk modellering og IKT i matematikkundervisningen (11.-13. trinn)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Dette emnet inneholder tema som viser matematikkens rolle i utvalgte praktiske og teoretiske situasjoner. En vil se på modeller knyttet til fenomener i natur og samfunn og studere matematikken som brukes i disse modellene. Et annet tema er elevers begrepsutvikling og matematiseringsprosesser. Dette handler om overgang fra modeller av kontekster til modeller for matematisk resonnement. Herunder vil temaet semiotiske representasjoner bli behandlet. En viktig del av emnet er koblet til videre utvikling av kompetanse i å gjennomføre felles planlegging og observasjon av undervisning i et kollegafellesskap og til å lede utviklingsarbeid innen matematikkundervisning. De matematiske temaene i dette emnet er hovedsakelig hentet fra funksjonslære. En vil blant annet arbeide med endringsrate som grunnlag for differensiallikninger i kontekster fra f.eks. biologi og medisin, der vekstmodeller vil stå sentralt: eksponentiell vekst, begrenset vekst og logistisk vekst. Overgang fra modeller av realistiske kontekster til elevers modeller for matematisk resonnement vil være sentralt. Dette vil knyttes til det teoretiske perspektivet representert ved RME (Realistic Mathematics Education). Det vil bli lagt vekt på å gi studentene praktisk erfaring med bruk av digitale verktøy i matematikkundervisning, herunder gjennomføre IKT-basert undervisning der modellering står sentralt. Videre vil det arbeides med måten digitale verktøy kan brukes for å designe oppgaver der en tilsiktet matematisk kunnskap står i fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap om hvordan utvalgte matematiske begrep har anvendelse i praktiske og teoretiske situasjoner
 • kunnskaper om sentrale aspekter av matematisk modellering
 • avansert kunnskap om funksjonsbegrepet, med særlig fokus på endringsrate og differensiallikninger
 • kunnskap om ulike matematiske modeller og hvordan disse anvendes i praktiske og teoretiske situasjoner
 • kunnskap om overgang fra modeller av realistiske kontekster til modeller for matematisk resonnement
 • avansert kunnskap om IKT i matematikkundervisningen og om hvordan ulike IKT-verktøy kan bidra til endring og utvikling i matematikkundervisningen i skolen
 • kunnskaper om semiotiske representasjoner og deres betydning i matematikk, spesielt ved IKT-støttet matematikkundervisning

Ferdighet

Kandidaten kan:

 • organisere elevers muligheter for læring av matematikk gjennom modellering
 • benytte ulike kontekster der endringsprosesser kan forklares gjennom begrepet endringsrate
 • tilrettelegge for overgang fra modeller av realistiske kontekster til modeller for matematisk resonnement
 • initiere og lede klasseromsstudier i et kollegafellesskap der modellering brukes som undervisningsverktøy
 • analysere observasjoner av modelleringsaktiviteter i det matematiske klasserommet
 • planlegge og analysere bruk av IKT-verktøy i matematikkundervisning knyttet til modellering
 • bruke IKT på en måte som fremmer elevers læring av matematikk

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • didaktisk kompetanse som muliggjør matematikkundervisning via et modelleringsperspektiv
 • didaktisk kompetanse som muliggjør å kunne skille mellom modellering som mål for undervisningen og som metode for undervisningen
 • didaktisk kompetanse som muliggjør design og implementering av undervisning der IKT-basert modellering er sentralt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med seks obligatoriske samlinger i Trondheim. Studentene må ta dette emnet samtidig som de tar emnet Oppgavedesign og matematikklærerens roller (11.-13. trinn) (7.5 stp) i høstsemesteret og emnet Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk (8.-13. trinn) (7.5 stp) i vårsemesteret. I emnet brukes Blackboard som læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidsoppdrag
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Mellom hver samling vil det bli gitt obligatoriske arbeidsoppdrag som blant annet vil være knyttet til arbeid med elever og kolleger på egen skole. Obligatorisk oppmøte på samlinger.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn (KLSMA8-13)
Lærerspesialist (LÆRSPMATVU) - enkelte retninger
Lærerspesialist (MLS)

Forkunnskapskrav

Emnet er en del av studietilbudet Videreutdanning til lærerspesialist i matematikk 8.-13. trinn, og kan ikke tas som et enkeltstående emne, men må inngå i det helhetlige studietilbudet på 60 studiepoeng. Deltakerne rekrutteres gjennom Utdanningsdirektoratet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6935 2.0 VÅR 2019
LMM54005 7.5 VÅR 2019
DID3403 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU