SARB8010 - Sosial eksklusjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det konkrete innholdet i kurset vil variere fra gang til gang, men vil ta opp sentrale problemstillinger knyttet til inkludering og ekskludering, marginalitet og mangfold, avvik og sosiale problemer. Det kan ta opp utfordringer knyttet til bestemte grupper (f.eks. funksjonshemmete), bestemte arenaer (f.eks. arbeidsliv) eller det kan se på tvers av grupper og arenaer. En vil gå inn på sentrale teoretiske innfallsvinkler, politiske utviklingstrekk med mer. Det legges spesielt vekt på anvendelse av teorier inn mot konkrete problemstillinger. Detaljer rundt det konkrete innholdet opplyses ved kunngjøring av tidspunkt for gjennomføring av kurset.

Læringsutbytte

Studentene skal ha inngående kjennskap til sentrale teorier og innfallsvinkler i forskning om inkludering og ekskludering, avvik og mangfold, men særlig inn mot det konkrete temaet som tas opp i gjennomføringen av det enkelte konkrete kurs. Det legges stor vekt på at studentene utvikler sin evne til å anvende teorier og perspektiver inn mot problemstillinger som de selv arbeider med.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, skriftlig oppgave. Godkjent tema og pensumliste for essayet. Essayet på ca. 7000 ord skal omhandle fritt valgt tema innen inkludering og/eller eksklusjon, og kan (men må ikke) bygge bro over til egen avhandling. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk. Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. deltagelse, framlegg av paper, kommentere andres paper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Pensum er på 600-800 sider hvorav 200-300 sider er selvvalgt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.