SARB3517 - Sosialpolitikk, organisering og konsekvenser for sosialt arbeids praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 3 uker A

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale elementer i de nyeste sosialpolitiske og organisasjonsmessige reformene, for tiden NAV-reformen og New Public Management (NPM), og utforsker hvilke problemstillinger dette reiser for utøvelsen av sosialt arbeid. Emnet omfatter studier av forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene innen offentlig sector og hvordan aktører på forskjellige nivåer samspiller i løsningen av velferdsoppgavene (tverrfaglig og tverretatlig samarbeid vektlegges). Partnerskap er et sentralt gjennomgående perspektiv. Partnerskapsbegrepet er ikke tradisjonelt benyttet innen velferdssektoren, men for eksempel benyttes partnerskap mellom staten og kommunene i forbindelse med NAV-reformen. Videre benyttes partnerskapsbegrepet også på individnivå om relasjonen mellom tjenesteapparatet og brukere. Emnet omhandler også prosesser som gjør at personer og grupper i befolkningen blir sosialt ekskludert på en eller flere viktige arenaer i samfunnet. Prosessene som fører til en slik eksklusjon kan betegnes som marginalisering. Marginalisering bidrar til at individer og grupper i liten grad deltar på arenaer hvor det forventes at de skal delta. Emnet tar også opp en del etiske dilemmaer som utfordring for praksisutøvelsen.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap og verktøy for refleksjon over sosialpolitikk, organisering og konsekvenser for sosialt arbeid. Etter å ha gjennomført kurset forventes studentene å kunne:
Diskutere problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom sosialpolitikk, organisatoriske rammebetingelser og utforming av hjelpearbeid innenfor sosiale tjenester/velferdstjenester.
Ha kunnskap om marginaliseringsprosesser på ulike nivåer i samfunnet og hvordan disse er knyttet til strukturelle forhold samt hvordan de kommer til uttrykk.
Ha innsikt i hvordan målsettingene om deltakelse og likeverd, eksklusjon og inklusjon kan realiseres og hvordan dette kan manifesteres i velferdspolitiske tiltak.
Ha kunnskap om og forståelse for de nåværende organisasjonsformer og det offentlige lederskapets vilkår.
Analysere og kritisk granske aktuell forskning innen kunnskapsområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesning, seminar, gruppearbeid og skriving av oppgave. Emnet har obligatoriske aktiviteter og obligatorisk oppmøte på undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg/oppmøte
  • Øving

Mer om vurdering

Eksamen er en hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
17.11.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.