SARB3007 - Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i viktige, relevante vitenskapsfilosofiske og forskningsetiske diskusjoner. En tar opp teoretiske så vel som praktiske spørsmål rundt eventuelle sammenhenger mellom vitenskapssyn og valg av metode. Ulike faser av forskningsprosjekter, fra valg av problemstilling til beskyttelse av forskningsdeltakerne og formidling av forskningen, trekkes inn for å bevisstgjøre studentene hvordan design, metodikk og etikk henger nøye sammen i begrepet "god forskning". Undervisningen vil foregå dels som forelesninger og dels som gruppediskusjoner.

Læringsutbytte

Studentene skal beherske forskjellige teorier om hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap, om hvordan slik kunnskap utvikles, og om hva som er forholdet mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap. De skal klare å relatere konkrete utfordringer i sin egen studiehverdag - slik som valg av metodisk tilnærming på masteroppgaven - til en historisk og vitenskapsfilosofisk kontekst. Videre skal studentene opparbeide en etisk refleksjonsevne som gjør dem kompetente til å samtenke etikk og design i hele forskningsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjonsgrupper. Obligatoriske aktiviteter: En skriftlig øving, obligatorisk oppmøte på undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving
  • Obligatorisk oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Eksamen er en semesteroppgave med et selvvalgt tema innen vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon eller forskningsetikk med et selvvalgt pensum på omkring 150 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelor i sosialt arbeid, barnevern, samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3007 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
11.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.