course-details-portlet

SANT1021 - Sosialantropologiske nøkkelbegreper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Virkeligheten oppfattes og fremstilles ulikt avhengig av hvilke begreper vi bruker til å tolke og beskrive den. Hva er forskjellen på dagligdagse og vitenskapelige begreper som brukes til å beskrive, tolke og diskutere samfunn og kultur? I dette emnet tilegner du deg et begrepsapparat som gjør deg i stand til å gjennomføre sosialantropologiske analyser. Du utfordres til å diskutere og anvende begrepene i relasjon til aktuelle kultur- og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Har oversikt over den kontinuerlige debatten om begreper, metoder og teorier i faget
  • Har grunnleggende kunnskaper om sosialantropologiens sentrale begrepsapparat og kan anvende disse til å belyse ulike aktuelle kulturelle og sosiale fenomener.

Generell kompetanse og ferdighet

  • Kan reflektere over forholdet mellom fellesmenneskelige og kulturspesifikke erfaringer.
  • Har utviklet en bevissthet omkring ulike tilnærminger til forskjeller og likheter på måter som setter studenten i stand til å fortolke og produsere etnografisk kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

Det skal leveres en skriftlig øvelse i emnet SANT1021. Den skriftlige øvelsen består av at hver student skal levere ett blogginnlegg som skal publiseres på gruppeblogg i Blackboard i løpet av semesteret. Det er hver enkelt students aktivitet på bloggen som er grunnlaget for om øvelsen blir godkjent/ ikke godkjent.

Nærmere informasjon om de obligatoriske aktivitetene er tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelse(r) og innlevering(er) i seminar

Mer om vurdering

Eksamen består av en 6 timers skriftlig eksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere, og eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen (1) 100/100 E 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 30
SL520 Sluppenvegen 14 54
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 21
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 5
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 9
SL324 Sluppenvegen 14 0
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Dato endret, mer info kommer på epost
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU