SANT0002 - Psykologisk antropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fagfeltet psykologisk antropologi kjennetegnes teoretisk ved å utgå fra en del sentrale antropologiske begreper og tilnærminger, samt komplementere eller befrukte disse med enkelte relevante begreper og tilnærminger fra primært psykologi, til dels også fra filosofi og sosiologi. Empirisk fokuserer emnet på temaer som befinner seg i skjæringsfeltet mellom å være av antropologisk versus av psykologisk art. Emnet har en fundamental eksistensiell innretning ved å tilby teori og empiri med rikholdige gjenkjennelseselementer fra hverdagslivet til mennesker i moderne, vestlige samfunn. Dette skjer i relieff til analyse av relevant empiri fra fremmedartede og lavteknologiske kulturer. En grunntanke er at slik sammenstilling av det velkjente og det eksotisk utfordrende, vil virke erkjennelsesfremmende. Emnets teorier og analyser genererer faglig kompetanse i å skue og forstå det eksotiske i det velkjente så vel som det velkjente i det eksotiske. Emnet tilbyr basiskunnskap innen fagfeltet, primært innen rolleteori, interaksjonsanalyse og sosial (med-)konstruksjon av virkelighet, i et spennfelt fra persepsjon og kommunikasjon henimot trosformer, kunnskapsformer, vitenskap og teknologi. Denne basiskunnskap anvendes og utdypes i konkrete analyser av et bredt spekter av potensielt opplysende sosiale fenomener; herunder til eksempel overgangsritualer, familierelasjoner, kroppslige anomali-uttrykk, fysisk arkitektur, psykiatriske institusjoner, kulturrelatert bruk av slør blant herrer vs. damer, religionsformer under sekulariseringspress, forståelsesmodulert interaksjon mellom skandinavisk byråkrati og innvandrere, businessrelasjoner, sosiale medier, mobiltelefoni og dataspill.

Læringsutbytte

Kunnskap:

- Kjenne til hvordan individers anskuelser og atferd kan forstås ut fra sin kontekst.

- Kjenne til ulike rolleteoretiske perspektiver som kan nyttes på tvers av kulturer.

- Inneha kjennskap til hvordan studier av andre samfunn og kulturer kan kaste lys over oss selv.

- Kjenne til hvordan verden og vitenskapen kan forstås som sosialt konstruerte.

Ferdigheter:

- Evne å analysere samhandlingssituasjoner fra et rolleteoretisk perspektiv.

- Kunne anvende et metaperspektiv på verden som sosialt konstruert.

- Være i stand til å anlegge et sosialt perspektiv på forskningsprosesser og –resultater.

- Ha en forståelse av hvordan komparasjon som metode kan gi økt kunnskap om vårt eget samfunn.

Kompetanse:

- Evne til å analysere og forstå viktige sider ved sosiale institusjoner og menneskelig samhandling som kan være av relevans for håndtering av sosiale situasjoner.

- Kompetanse til å stille kritiske spørsmål rundt kunnskap og epistemologi.

Læringsformer og aktiviteter

Til sammen inntil 14 timer forelesning og 10 timer seminar. Seminarene vil være knyttet til arbeid med øvingsoppgave.
Det tilbys undervisning i emnet i høstsemesteret, i tillegg vil det kunngjøres ved semesterstart på instituttet og instituttets nettside hvis det tilbys undervisning i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVEXFAC001 7.5
SVEXFAC001 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 13.12.2017 09:00 JC12 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.