course-details-portlet

SØK3008 - Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Første del av emnet gir en innføring i insentivteori med særlig vekt på aktørenes tilpasning i situasjoner med mangelfull og skjevt fordelt informasjon. Det gis eksempler på anvendelser av teorien fra ulike markeder. Andre del av emnet behandler spørsmål knyttet til kontrakter mellom bedriftsledelse og arbeidere, risikodeling og belønnings- og insentivsystemer i bedrifter.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer og skal forstå
- sentral insentivteori anvendt på situasjoner med mangelfull og skjevt fordelt informasjon
- betydningen av optimale arbeidskontrakter og belønnings- og insentivsystemer i bedrifter
Ferdigheter
Du skal kunne
- formulere og løse problemer knyttet til aktørens adferd ved mangelfull informasjon
- diskutere og gi gode råd om utforming av kontrakter og insentivsystemer i bedrifter
Generell kompetanse
Du skal kunne
- forstå sentrale mekanismer og resultater i rapporter og forskningsartikler som behandler tema diskutert i kurset
- benytte emneinnholdet som grunnlag for egne arbeider som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke.
Emnet har obligatorisk aktivitet, som gjøres kjent i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

4 timers skriflig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3005 5.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsøkonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
03.06.2021

Innlevering
03.06.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU