SØK3004 - Videregående matematisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer C

Faglig innhold

Emnet gir studentene et grunnlag i matematikk som er nødvendig for å tilegne seg sentrale analysemetoder i økonomisk teori. Hoveddelen av kurset dreier seg om matematisk analyse med funksjoner av en og flere variable med anvendelser i konsument- og produksjonsteori. I tillegg består kurset av integrasjon, differensiallikninger og lineær algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om bestemte og ubestemte integraler i en variabel og i flere variabler, teknikker for å løse integraler (delvis integrasjon og substitusjonsmetoden)
- om hvordan geometriske rekker kan anvendes i finansmatematikk.
lineær algebra, herunder om addisjon og multiplikasjon av vektorer og matriser, geometriske fortolkninger av vektorer, løsning av lineære likningssystemer, lineær uavhengighet, rang til matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer
- om første- og andreordens differensiallikninger, faseplananalyse og retningsdiagram, systemer av differensiallikninger, sadelpunkter, enkle differenslikninger
- om optimering av funksjoner definert over flere variabler med og uten beskrankninger, hvordan fastslå om ekstrempunkter er minimum-, maksimum- eller sadelpunkter
- om produksjonsteknologi, om kostnadsminimering og kostnadsfunksjonen, om profittmaksimering og profittfunksjonen, om nyttefunksjoner og konsumentteori

Ferdigheter
Du skal kunne
- bestemme relativt kompliserte integraler
- beregne nåverdier og finne annuiteten for annuitetslån.
bruke lineær algebra til å løse lineære likningssystemer, beregne determinanter, finne rangen til matriser og finne egenverdier med tilhørende egenvektorer
- løse og analysere første- og andreordens differensiallikninger, herunder også systemer av differensiallikninger
- finne optimum for statiske optimeringsproblemer og anvende optimering på mikroøkonomiske problemstillinger

Generell kompetanse
Du skal kunne
- kunne anvende matematikk som et verktøy til å analysere økonomiske problemstillinger
- være i stand til å anvende matematikk i andre kvantitativt orienterte kurs, for eksempel i makroøkonomi, økonometri og finans

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning hver uke og 2 timer øving hver uke. 2 godkjente semesteroppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • To godkjente semesteroppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA0002 5.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 19.12.2017 09:00 Hall B , Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.