SØK2901 - Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset bygger på bachelor-kurs i statistikk og behandler teori for estimering og hypotesetesting. Hoveddelen av emnet er selvstendig arbeid med bacheloroppgaven. Den teoretiske delen av kurset danner grunnlaget for bacheloroppgaven der man på et gitt datasett skal formulere økonomiske problemstillinger som deretter testes empirisk. Det gis en innføring i bruk av relevant programvare. Emnet er også en forberedelse til økonometriemnene på masternivå.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- presentasjon av beskrivende statistikk
- enkel hypotesetesting, samt mer avansert estimering og hypotesetesting ved bruk av minste kvadraters metode
- hvordan minste kvadraters metode kan anvendes under ulike forutsetninger om data
- statistiske og økonometriske programvarer

Ferdigheter
Du skal
- være fortrolig med grunnleggende metodeverktøy i statistikk og økonometri, og kunne tolke og forklare resultatene fra økonometriske studier
- kunne formulere en problemstilling
- kunne anvende statistisk og økonometrisk programvare til å hente inn og beskrive data, og teste relevante egendefinerte hypoteser i arbeidet med bacheloroppgaven

Generell kompetanse
Du skal
- forstå empiriske studier i litteraturen og kunne utføre enkle økonometriske studier på egen hånd

Oppgaven skrives normalt i gruppe på 3-5 studenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tester

Mer om vurdering

Emnet har mappevurdering. I mappen ligger 4 digitale innleveringer og bacheloroppgaven. Hvert arbeid i mappen må bestås for at emnet skal få sluttvurdering "Bestått". Ved "Ikke bestått" må emnet tas på nytt neste gang det undervises. Det er ikke mulig å få vurdering i det semesteret hvor emnet ikke undervises.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2900 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.