SØK2009 - Internasjonal makroøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en behandling av makroøkonomiske problemstillinger knyttet til internasjonale forhold. Kurset diskuterer valutamarkeder, valutakriser, driftsbalanseproblemer og makroøkonomisk politikk i åpne økonomier.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- hvordan makroøkonomiske forhold i ulike land er gjensidig avhengige av hverandre
- om interaksjon mellom aggregert økonomisk aktivitet, inflasjon, underskudd/overskudd i driftsbalansene, og valutakurser
- virkemåten til markeder for utenlandsk valuta
- om mulighetene i penge- og finanspolitikken
- historien om verdens monetære systemer
- om internasjonale aspekter ved finansielle kriser

Ferdigheter
Du skal kunne
- forstå implikasjonene av ubalanser i handelen mellom ulike land
- peke ut ulike faktorer som kan påvirke valutakurser og renter i finansielle markeder
- klassifisere kanalene for hvordan utenlandske sjokk påvirker innenlandsk aktivitet og priser
- forstå formålene med, og konsekvensene av, ulike typer penge- og finanspolitikk
- redegjøre for fordeler og ulemper ved ulike systemer for fastsettelse av valutakurser (fast versus flytende, valutareservebaserte systemer, monetære unioner)
- gjøre internasjonale sammmenligninger ved hjelp av standardindikatorer for priser og valutakurser
- bruke formelle modeller til å fremskrive eller estimere økonomiske variable (som for eksempel forventet avkastning av en investering) som avhenger av makroøkonomiske variable som differenser i inflasjon, forskjeller i økonomisk vekst og valutakurser

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke, og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres 1 semesteroppgave. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 15.12.2017 09:00 D7, bygg 2 , Datasal 10349, bygg 10 , D130, bygg 11 , D150, bygg 6 , D152, bygg 6 , DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 15.05.2018 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.