SØK1152 - Økonomiske utfordringer for en ressursbasert økonomi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Emnet tar opp sentrale utfordringer for ressursbaserte økonomier generelt, og for norsk økonomi spesielt. Emnet legger særlig vekt på samspillet mellom oljeøkonomi og teknologi, hva som bestemmer konkurranseevne, og hvordan fremveksten av næringsklynger samspiller med den teknologiske utviklingen. Metoden som vil bli brukt, er i hovedsak analyse av matematisk-økonomiske modeller.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- om utfordringer ved oljeavhengighet
- hvorfor noen oljeland gjør det bra mens andre gjør det dårlig
- om sentrale utviklingstrekk i internasjonal økonomi og konsekvensene for Norge
- hvordan oljeteknologien bidrar til økonomisk vekst i andre næringer
- hva som bestemmer norsk konkurranseevne og hva vi kan gjøre for å påvirke den
- hvordan vi bør innrette finanspolitikken; endre skattene eller endre utgiftene? Bruke mer eller mindre oljepenger?
- om Norges Banks pengepolitikk, spesielt om avveiningene mellom hvordan renten påvirker økonomisk aktivitet og konkurranseevne og andre forhold som inflasjon og boligpriser
- om hvorfor næringsklynger oppstår og hvorfor verdiskapingen er større i disse enn i annen økonomisk virksomhet
- hvorvidt den teknologiske utviklingen gjør næringsklynger mer eller mindre dominerende over tid

Ferdigheter
Du skal kunne
- bruke matematisk-økonomiske modeller til å analysere virkningene av
økonomisk politikk i en ressursbasert økonomi
- benytte de økonomiske teoriene for å forstå utviklingen i norsk økonomi
og drøfte samspillet mellom oljeøkonomi, teknologi og næringsklynger

Generell kompetanse
Du skal kunne
- følge økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel i forbindelse med offentlig debatt og faglige utredninger

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning per uke og 2 timer øving annenhver uke. I emnet skal det leveres en obligatorisk semesteroppgave, som må være godkjent for å kunne ta eksamen. Semesteroppgaven kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter. Emnet vil bli forelest av forelesere fra Institutt for samfunnsøkonomi, med aktiv forskningskompetanse på feltet. Pensum vil delvis være på norsk, og delvis på engelsk. Emnet undervises på norsk og har ingen forkunnskapskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.