SØK1001 - Matematikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler grunnleggende matematiske begreper og analysemetoder og gir støtte for tilegnelsen av matematiske framstillinger i andre deler av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du lærer
- matematikk som er relevant for økonomer
- om funksjoner av én eller flere variabler, herunder ulike funksjonstyper (lineær, kvadratisk, polynom, potens, eksponential, logaritme)
- om kontinuerlig forrentning, geometriske rekker, lån og annuiteter
- derivasjon av funksjoner av én variabel (inkludert implisitt derivasjon), partiell derivasjon og om elastisitet
- optimering, inkludert Lagranges metode

Ferdigheter
Du skal kunne
- illustrere funksjoner av én variabel grafisk, faktorisere andregradsuttrykk og anvende eksponentialfunksjoner i økonomirelaterte eksempler
- beregne nåverdi av en fremtidig betalingsstrøm
- derivere funksjoner av én variabel (inkludert implisitt gitte funksjoner) og beregne elastisitet
- derivere funksjoner av to variable og anvende partielle deriverte i økonomi
- finne stasjonære punkt for funksjoner av én og to variable, og løse optimeringsproblem både med og uten bibetingelser

Generell kompetanse
Du skal kunne
- anvende matematiske metoder, spesielt derivasjon og optimering, til å analysere økonomiske modeller på bachelornivå

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises intensivt første halvdel av semesteret med 4 timer forelesning og 2 timer øving hver uke. I emnet skal det leveres to semesteroppgaver. Semesteroppgavene kan leveres som gruppeoppgave av inntil 4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave
  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA1101 7.5 01.09.2014 31.07.2017
MET1001 7.5 01.08.2017
SVSØ106 6.0
SØK1010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.