course-details-portlet

RVI2165 - Buddhismen i Sør og Sentral-Asia

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet viderefører og fordyper tema fra basisemnet RVI1040 Sør-Asias religioner, med fokus på buddhistiske religiøse tradisjoner og praksis i sør (særlig India, Sri Lanka), sørøst (særlig Myanmar, Thailand) og sentral Asia (særlig Tibet). I tillegg diskuteres anvendelse av religionsvitenskapelige teoretiske perspektiv og forskningsmetode i en asiatisk kontekst.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har god kunnskap om buddhistiske religiøse tradisjoner i et translokalt perspektiv
- har en analytisk, kritisk forståelse av buddhistiske kulturelle formasjoner og prosesser i sør, sørøst og sentral Asia
- har en forståelse av de sentrale begrep, verktøy og tilnærminger i det akademiske studiet av religioner og er i stand til å anvende disse på en reflektert måte

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan kritisk bedømme introduksjons- og oversiktslitteratur og benytte den på problem- og kildeorienterte studier fokusert på differensiering, pluralitet og debatt
- kan kontekstualisere tema som er sentrale for buddhisme i et historisk, sosialt og kulturelt synspunkt
- kan klassifisere og analysere oversatte kilder
- kan klassifisere og analysere relevant sekundærlitteratur
- kan diskutere problem knyttet til konseptet ‘buddhisme’
- kan knytte teori/konsept til data i buddhistisk kontekst

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesning og seminar. For å gå opp til eksamen kreves en godkjent obligatorisk øvingsoppgave. Øvingsoppgaven består av et utkast til hjemmeoppgaven i form av en detaljert disposisjon. Utkastet skal inneholde:
- en problemstilling
- en argumentasjonsstruktur
- en definisjon og beskrivelse av data som skal benyttes
- identifikasjon av nøkkel-data (f.eks nøkkelpassasjer, en case etc)
- litteraturliste

Øvingsoppgaven kan være i form av en punktliste, beskrivende tekst eller et tankekart. Krav til antall ord er ikke satt.

Den obligatoriske øvingsoppgaven gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men den er gyldig både i dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Eksamen består av en hjemmeoppgave på 7000-8000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

RVI1040 Sør-Asias religioner

Kursmateriell

Pensum vil foreligge ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 16.02.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU