RPR1011 - Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, digital test i medikamentregning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 2 timer KALKULATOR
Praksis 100/100

Faglig innhold

Praktisk prøve:
- pasientomsorg
- pasientobservasjoner
- den problemløsende metode hygiene
- sykepleieprosedyrer
- prosedyrer i skjelettradiografi
- prosedyrer i thoraxradiografi

Multiple choice test i medikamentregning:
- måleenheter
- dose, mengde og styrke
- infusjoner og fortynning

Læringsutbytte

Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie.

Pasientomsorg, pasientobservasjoner, den problemløsende metode, hygiene, sykepleieprosedyrer:
- har kjennskap til grunnleggende omsorgsteori ved helseproblemer og sykdom
- opprettholder og igangsetter nødvendige behandlings- og /eller omsorgstiltak ovenfor pasienter innenfor studentens kompetanseområde, i samarbeid med annet fagpersonale
- har kunnskap og ferdigheter i relevante sykepleieprosedyrer som ivaretar hele mennesket ved helseproblemer og sykdom
- har kunnskap og ferdigheter i daglig stell av pasienter og ivaretar hygieniske retningslinjer
- har kunnskap om sykehusinfeksjoner, med vekt på årsaker og følger for pasient og samfunn.
- bruker den problemløsende metoden, og samler data om den enkelte pasient i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov
- er bevisst sitt ansvar og har kunnskap om pasientobservasjon ved helseproblemer og ulike sykdommer, samt følger opp forandringer i pasientens sykdomstilstand
- varetar pasientens behov for omsorg uavhengig av kjønn, aldersgrupper og kultur
- evaluerer igangsatte omsorgstiltak
- organiserer og gjennomfører egen arbeidsdag
- ivaretar basal førstehjelp, og har handlingsberedskap ved enklere akutte situasjoner (simulering)
- er bevisst i forhold til ergonomi og pasientforflytning

Prosedyrer i skjelett/thoraxradiografi
- beskriver og anvender grunnleggende prinsipper og prosedyrer for skjelett- og thoraxundersøkelser
- forklarer anatomiske bildekriterier ved skjelett- og thoraxundersøkelser
- forklarer spesielle utfordringer ved røntgenundersøkelser av barn
- gjenkjenner og forklarer forventede funn ved sykdommer og skader knyttet til skjelett- og thoraxundersøkelser
- lager prosedyrebok for skjelett- og thoraxundersøkelser
- forklarer radiografens rolle ved ulike situasjoner og undersøkelser som for eksempel ved skjelett- og thoraxundersøkelser, planlagte og akutte undersøkelser
- kjenner til og anvender gjeldende veileder for praktisk strålevern (Veileder 5)
- utfører skjelett- og thoraxundersøkelser

Multiple choice test i medikamentregning
- forklarer forholdet mellom de ulike enhetene for masse, volum og tid
- forklarer hva mol og IE innebærer
- forklarer begrepene dose, mengde og styrke, og kunne identifisere disse opplysninger i en gitt oppgave.
- forklarer og anvender begrepene masse-, volum- og massevolum-prosent
- beherske omregning mellom enheter, og regneoppgaver knyttet til dose, mengde og styrke
- foretar regneoppgaver hvor kroppsvekt eller kroppsoverflate er gitt som opplysning om pasienten
- utfører regneoppgaver med dosering av legemidler i flytende form og tabletter, infusjoner og infusjonshastighet
- forklarer begrepet dråpetall og beherske regneoppgaver med dråper
- forklarer hva fortynning er og beherske regneoppgaver knyttet til fortynning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning|PBL (Problem Basert Læring)
Veiledning

Utfyllende informasjon:
Radigrafutdanningen ved NTNU Gjøvik benytter studentaktive læringsformer

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - oppmøte

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie. Halve kullet testes i radiografi og halve kullet i sykepleieprosedyrer. Studentene trekker fagområde når de kommer på skolen eksamensdagen. Studentene får 20 minutter forberedelsestid og gjennomføringen av den praktiske prøven tar ca 30 minutter. Studentene har lov til å benytte egenprodusert prosedyrebok i forberedelsestiden. Denne må være bestått for å gå ut i praksis RPR 2031/2041.

Medikamentregning testes digitalt ved multiple choice. Medikamenttest krever 100% riktig svar for å være bestått. Etter ordinær multiple choice og første forsøk vil de med én feil få umiddelbar mulighet til muntlig testing. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.

Begge deler må bestås.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon arrangeres etter eksamensplanen ved Seksjon for helseteknologi og samfunn


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Kursmateriell

Bachelor i radiografi ved NTNU Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på NTNU Gjøviks hjemmesider.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Web-eksamen** KALKULATOR 12.01.2018 09:00 A146, 1.etg. A-bygg , A255, 2.etg. A-bygg
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.