REA2081F - Matematikk 2 - elektro og fleksibel ing.utdanning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Lineær algebra: 
- Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
- Rekker, følger, konvergens, Taylorrekker og Fourierrekker,
- Fourier-, Laplace- and z-transformasjoner
- Differenslikninger

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
- Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning 
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring. 
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer. 
Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra, potensrekker, Fourierrekker, Laplacetransformasjoner og z-transformasjoner. 

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat 
- Bruke matematiske metoder og dataverktøy 
- Vurdere resultater fra matematiske beregninger 
- Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk 
- Anvende enkel matematisk modellering 
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag 
- Kan kommunisere i, med og om matematikk 
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

- Streaming/opptak av campusforelesninger.
- Oppgaveløsing
- Eventuelle samlinger etter avtale.

Obligatoriske arbeidskrav:
Et antall innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske innleveringer behøver ikke gjentas ved kontinuasjon eller gjenopptak av eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidsoppgaver

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELE)
Elkraft (BIELKR-F)

Kursmateriell

Otto Bretscher
:
 Linear algebra with applications
     Glyn James: Advanced Modern Engineering Mathematics 
(Ikke påkrevet)
Edwards & Penney:
Calculus 
(kun kapitlet
"infinite series"). Forelesningsnotater som legges ut i Fronter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA2081 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.