REA2071 - Matematikk 2 for bygg og maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 4 timer C

Faglig innhold

Lineær algebra:
- Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
- Rekker, følger og konvergens, Taylorrekker.

Differenslikninger
- Splines
- Elementmetoden
- Ekstremalverdiproblemer i flere variable: Ved partielle deriverte og ved minste kvadraters metode.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
- Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
- Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
- Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring.
- Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer.
Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra med utvalgte anvendelser, potensrekker og ekstremalverdiproblemer med to variable.

Ferdigheter:
- Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
- Bruke matematiske metoder og dataverktøy
- Vurdere resultater fra matematiske beregninger
- Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk
- Anvende enkel matematisk modellering
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
- Kan kommunisere i, med og om matematikk
- Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger

En obligatorisk innlevering med dataverktøy (Maple) må være godkjent for å få mappekarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

- Utsatt skriftlig eksamen i august.

- Ingen utsatt eksamen for mappen  

 

Mappekarakteren gis på grunnlag av 3 skoleprøver.

Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen behøver ikke mappen tas på nytt hvis den er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)
Maskiningeniør (BIMAS)
Maskiningeniør (BIMAS-F)

Forkunnskapskrav

For TRES og Y-VEI studenter:Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for tres og y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått.

Kursmateriell

- Otto Bretscher, Linear algebra with Applications, Edwards & Penney, Calculus, Early Transcendentals
- Forelesningsnotater som legges ut i Fronter

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA2051 10.0
REA2071F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 4/10
Vår ORD Skriftlig eksamen 6/10 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.