REA1152F - Statistikk for økonomer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Statistikk:
- Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger.
- Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingde sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler.
- Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
- Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
- Estimering: Punktestimering og intervalltesting. Egenskaper til estimatorer. Vurdering av utvalgsstørrelsen.
- Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester.
- Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten.
- Funksjoner av flere variabler: beregne forventning, varians og kovarians. Simultan sannsynlighetsfordeling.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om statistikk som et viktig verktøy i økonomifaglig problemløsning, samt ha dannet grunnlaget for videre spesialisering i statistikk og økonomi. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:
- Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i statistikk som det kan bygges videre på i andre emner.
- Se grunnleggende sammenhenger mellom statistikk og økonomfaglige anvendelser
- Ha et relevant symbol- og formelapparat innen statistikk

Ferdigheter:
- Regne med symboler og formler
- Beherske relevante faglige verktøy og teknikker
- Tenke og resonnere innen faget

Generell kompetanse:
- Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i en gruppe
- Kommunisere i, med og om statistikk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske arbeidskrav:

Ingen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100% på karakteren.
Obligatoriske øvinger.

Utsatt skriftlig eksamen i august.
Ved kontinuasjon eller gjentak av skriftlig eksamen gjelder godkjente obliger fortsatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikk (BLOG)
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)
Økonomi og ledelse (ÅRØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

- Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
- Løvås, G. Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00224-2

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
REA1131 5.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 13.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.