REA1121 - Matematikk for programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Logikk
- Logiske gåter
- Løsning av logiske gåter ved hjelp av programmering
- Bitvis logikk

Sannsynlighetsregning
- Elementær sannsynlighetsregning og telling
- Betinget sannsynlighet
- Stokastiske variable
- Modellering ved hjelp av Markov-kjeder
- Forventningsverdi og varians
- Programmering av simuleringer

Matematikk for 3d-grafikk
- Trigonometri og vektoralgebra
- Lineære transformasjoner for 3d
- Komplekse tall og kvaternioner

Introduksjon til funksjonell programmering
- Begreper i funksjonell programmering
- Introduksjon til funksjonell programmering i C++
- Late data strukturer i C++
- Automatisk derivering

Et utvalg andvendelser
- Implementasjon av A*-algoritmen for veisøk
- Støy og prosedural generering
- Flokkbevegelse

Mechanics for games/applications
- Differentiation and integration
- Newtons mekanikk
- Numerisk løsning av bevegelseslikninger 
- Elastiske og ikke-elastiske kollisjoner
- Invertert kinematikk
- Partikkelsystemer

Læringsutbytte

Etter fullført kurs så skal studentene ha
kunnskaper om:
- Andvendelser av matematisk logikk i programmering
- Algoritmer for veisøk
- Funksjonell programmering
- Elementær mekanikk for spill/applikasjonser
- Rollen til matematikk i programutvikling

Ferdigheter i:
- Logisk og funksjonell programmering 
- Lage løsninger for veisøk
- Lage modeller og utføre analyser med bruk av Markov-kjeder
- Overføre matematiske beskrivelser til programkode

Generell kompetanse i:
- Generell logisk og matematisk resonnering
- Problemløsning og beskrivelser av løsninger
- Generell programmeringsevne
- Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

 Utdelte kopier og notater, internettressurser.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 16.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.