course-details-portlet

REA1101 - Matematikk for informatikkfag

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

- Tallteori (faktorisering og Euklids algoritme) - Matriser - Logikk (utsagnslogikk og predikatlogikk) - Bevismetoder - Mengdelære - Relasjon- og funksjonslære - Enumerativ kombinatorikk - Grafer og trær - Automater og formelle språk

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i informatikkfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet vektlegger anvendelser. Kunnskap: - Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på - Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning - Identifisere sammenhenger mellom matematikk og informatikkfaglige anvendelser - Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring - Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.Emnet skal gi kunnskap i områdene logikk og diskret matematikk. Ferdigheter: - Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat - Bruke matematiske metoder - idereutvikle evne til å tenke og resonere matematiskFerdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene. Generell kompetanse: - Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget informatikkfag - Kan kommunisere i, med og om matematikk - Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Oppgaveløsning Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august. Ved kontinuasjon eller gjentak av kun skriftlig eksamen behøver ikke obligatoriske oppgave tas på nytt hvis tidligere obliger eller mappe er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i programvareutvikling (BPU)
Bachelor i spillprogrammering (BSP)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Geomatikk (BGEO)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Informatikk (ÅRINF)
Programmering (BPROG)

Kursmateriell

Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed. Pearson Prentice Hall.Stoff som blir lagt ut i Fronter er også pensum.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU