course-details-portlet

REA1081 - Statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
- Sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
- Sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians, binomisk-, Poisson-, normal-, Students t-, eksponentialfordeling.
- Metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk som andre emner kan bygge videre på
- forstå grunnleggende betydning av statistikk i tekniske og økonomiske fag og i egen utdanning
- forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske og  statistiske metoder og anvendelser av disse

Ferdigheter:
- ha et relevant begreps- og formelapparat
- kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet og statistikk
- analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.
Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
- være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
- Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning

Obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske regneøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i august.
Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved oppmelding til utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Enkeltemne-student (HOS)
Geomatikk (BGEO)
Informasjonssikkerhet (BIS)

KursmateriellLøvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF2251 5.0 01.01.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.06.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
A154, 1.etg. Ametyst 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU