course-details-portlet

RAD3911 - Bacheloroppgave i radiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emneområder

Læringsutbytte

Studenten viser innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskapelig art innen radiograffaglige emneområder. Studentene kan velge mellom ulike foreslåtte temaer. Det åpnes for at studentene kan søke om selvvalgt tema. Dette må da godkjennes av veileder

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Bacheloroppgaven:
-Vise innsikt i et avgrenset fagområde
-Vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid
-Vise innsikt i arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid
Tilknyttet undervisning:
-Vise kunnskaper om samarbeid og kommunikasjonsferdigheter i forhold til ledelse, konflikthåndtering og forhandlingsstrategier
-Utvikle ferdigheter i veiledning, rådgivning og undervisning
-Vise evne til å yte omsorg og ivaretagelse av pasient og pårørende på en tilfredsstillende måte med hensyn til kommunikasjon, medmenneskelighet og respekt gjennom undersøkelse eller behandling
-Viser en reflektert holdning til teknologiens muligheter og begrensninger, samt forholdet mellom teknologi og menneske
-Forklare valg av supplerende (alternative) modaliteter, og i hvilke tilfeller de forskjellig modaliteter egner seg best
-Vise evne til selvstendig vurdering av anatomi og sykdomslære på skjelettbilder, med tanke på sentrale diagnoser og funn.
-Ha kunnskap til å gjenkjenne barnemishandling, samt vold, overgrep og mishandling hos voksne pasienter
-Ha en oversikt over helse og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå
-Forholde seg til helse og sosialpolitiske prioriteringer og forholdet mellom offentlig og privat ansvar og omsorg
-Kjenne til sentralt lovverk
-Vurdere strålevern i et samfunnsperspektiv
-Ha handlingsberedskap i akutte pasientsituasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,Gruppearbeid,Oppgaveløsning,Veiledning

Utdanningen benytter studentaktive pedagogiske metoder. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, selvstudie, lab-øvelser og simulering. Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på oppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk

Obligatoriske arbeidskrav:
-Prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato
-Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. -Prosjektplan må være godkjent av veileder
-Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.
-Studentene må presentere oppgaven på et åpent seminar etter innlevering
-Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Studentene må dokumentere minst 80 % deltakelse i obligatorisk undervisning for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i studieplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 3 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gittOppgaven skal leveres elektronisk i pdf-format

Utfyllende om utsatt eksamen/ kontinuasjon:
Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave. Ved kontinuasjon arrangeres det ikke åpent seminar etter innlevering. Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

Alle tidligere teoretiske eksamener ved radiografutdanningen unntatt vurdering i RAD3011. Alle praksisperioder unntatt praksis 5 (RPR3041) og 6 (RPR3051)

Kursmateriell

Bachelor i radiografi ved NTNU Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på universitetets hjemmeside.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU