RAD2051 - Radiograffaglige emneområder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Sykdomslære, kontrastmiddellære, strålefysikk, apparatlære, gjennomlysning og CT, bildeframstilling, bildebehandling og analyse, metodiske prinsipper, informasjonsteknologi, kvalitetsutvikling, stats- og kommunalkunnskap, psykologi, etikk.

Læringsutbytte

Gjennomlysning:
- forklarer ulike prinsipper for bildedeteksjon
- redegjør for ulike prinsipper for måling av stråling
- kjenner til relevant lovverk, forskrifter og avtaler som regulerer bruk av stråling.
- forklarer gjennomlysnings-apparaturens bestanddeler, virkemåte og historie
- bruker optimal eksponeringsteknikk for gjennomlysningsundersøkelser
- forklarer grunnleggende prinsipper og prosedyrer for kontrastundersøkelser
- gjør rede for radiografens rolle ved gjennomføring av gjennomlysningsundersøkelser

Kontrastmidler:
- angir ulike typer kontrastmiddel og deres bruksområder ved gjennomlysningsundersøkelser og CT-undersøkelser
- kjenner kontrastmidlers kjemiske oppbygning
- forklarer kontrastmidlers indikasjoner/ kontraindikasjoner, virkninger, bivirkninger, interaksjoner, dosering og administrering.

Sykdomslære/traumatologi:
- gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i gastro-intestinaltraktus, nyrer- og urinveiene med høy prevalens i befolkningen
- gjør rede for sykdommer relatert til gjennomlysningsundersøkelser
- beskriver problematikk tilknyttet traumatologi og ved multitraumer
- forklarer betydningen av et tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og faggrupper
- viser forståelse for betydningen av et godt samarbeid og evne til konfliktløsning
- iverksetter sykepleietiltak ved akutte og livstruende situasjoner, rescusitasjon (simulering), immobilisering av pasient, pasientleie og forflytningsteknikk med vektlegging av pasienter med bevegelsesrestriksjoner.
- har kunnskaper om hvordan et traumeteam fungerer og beskriver radiografens rolle i teamet

Datateknikk:
- beskriver prinsipper og komponenter for datanettverks oppbygning og funksjon
- beskriver lagring og videreformidling av digitaliserte bilder og informasjon, herunder
- RIS - Radiological Information System
- HIS - Hospital Information System
- PACS - Picture Archiving and Communication Systems
- DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine
- EPJ - elektronisk pasientjournal
- Standarder for informasjonsoverføring og bildelagring
- har kjennskap til sikker behandling av sensitiv informasjon inkl. relevante lover, lovgrunnlag og rettssikkerhet i forbindelse med elektroniske datasystemer
- har kjennskap til datakompresjon av bilder
- kjenner rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet
 dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid

CT:
- gjør rede for grunnleggende prinsipper for CT
- beskriver dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
- gjør rede for ulikheter for stråledoser ved CT i forhold til konvensjonell røntgen, dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten
- forklarer prinsippene for og foretar grunnleggende manipulering (window width og window level), behandling og analyse av digitale bilder for optimal presentasjon
- kjenner til tekniske parametere for bildekvalitet, inkl. grunnleggende bildestatistikk
- vurderer forholdet mellom bildekvalitet og stråledose
- forklarer og benytter ulike metoder og teknikker for å optimalisere bildekvaliteten i en undersøkelse
- har kunnskap om bildefremstilling på CT: algoritmer, tekniske parametre, enkle rekonstruksjoner (MPR, MIP)
- gjør rede for sentrale begreper innenfor CT-teori (Hounsfield Units, etc.)
- forklarer de ulike organers morfologi, og gjenkjenner normale og patologiske tilstander ved CT og gjennomlysning
- ivaretar pasientsikkerhet i forhold til pasientens tilstand ved CT og gjennomlysning
- forklarer og vurderer bruk av kontrastmidler ved CT
- kjenner til radiografens rolle ved traumer på CT
- kjenner til forskjellige protokoller på CT og hvorfor disse velges
- kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT undersøkelser. Rutiner for kontroll og vern
- forstår CT¿ns rolle i samfunnsnytte og befolkningsdose
- forklarer CTDIvol og DLP
- forklarer spredt stråling til omgivelsene
- gir informasjon til pasient om forberedelse og gjennomføring av CT undersøkelse
- forklarer artefakter og hvordan man reduserer/unngår disse ved CT-undersøkelser (beam-hardening, metallartefakter, bevegelsesartefakter, partiell volumeffekt, desentreringsartefakt, utstyrsrelaterte artefakter og støy)
- forklarer avanserte bilderekonstruksjoner på CT (SSD, VRT, perfusjon)
- beskriver CT-intervensjon
- beskriver rutiner for konstanskontroll ved CT
- gjør rede for fordeler og ulemper med CT som modalitet i forhold til anatomi og diagnostikk
- gjør rede for radiografens rolle ved multitraumer på CT
- gjør rede for forskjellige protokoller og hvorfor disse velges
- beskriver optimalisering av CT-protokoller i forhold til stråledose og bildekvalitet

Annet:
- kjenner til profesjonalisering i helse- og sosialsektoren og ulike aktørers roller.
- kjenner til relevante lover, lovgrunnlag og rettsikkerhet i forhold til datasystemer. Kjenner til korrekt håndtering av sensitive opplysninger om pasienten i henhold til gjeldende lovverk.
- kjenner til pasientrettighetsloven og helsepersonelloven og hvordan lovverket regulerer yrkesutøvelsen
- har kunnskaper om hvordan du bearbeider egne reaksjoner og følelser
- gjør rede for utfordringene som pasienten opplever i forhold til sin sykdom i møte med helsesektoren
- ivaretar pasientens vern om fortrolige opplysninger og behandler alle pasienter likeverdig uavhengig av kjønn, alder, kultur, religion, status og helsetilstand.
- viser kunnskap om gjennomføring av prosjektarbeid og dokumenterer egen kunnskap gjennom arbeider
- forstår viktigheten av å dokumentere og kvalitetssikre eget arbeid
- Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,gruppearbeid,lab.øvelser,oppgaveløsning,PBL (Problem Basert Læring),samling(er)/seminar(er),veiledning

Utfyllende informasjon:
Radiografutdanningen ved NTNU i Gjøvik benytter studentaktive læringsmetoder.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplan og timeplanen
- Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Idèlab

Mer om vurdering

Muntlig, individuell eksamen med utgangspunkt i de beskrevne læringsutbyttene.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)

Forkunnskapskrav

RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
Praksis 1 (RPR2032 eller RPR2041)

Kursmateriell

Bachelor i radiografi ved NTNU i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på universitetets hjemmeside.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.